На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 28.10.2013 год. /понеделник/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна предназначението на имот – двуетажна масивна сграда – Ветеринарна лечебница, със застроена площ 147 кв. м., находяща се в УПИ І-общ., кв. 33 по плана на с. Ново село, обл. Видин. Вносител: Кмет на община
2. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти № 036001 и №037001, с обща площ от 37,590 дка., находящи се в землището на с. Неговановци, община Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
3. Откриване на процедура за продажба на придаваемо място, частна общинска собственост, от 7,2 м2, част от улица прилежаща към парцел УПИ – І 229, в кв. 28 към по плана на с. Неговановци, община Ново село, област Видин, собственост на заявителя.
Вносител: Кмет на община
4. Откриване на процедура за продажба на незастроен общински терен от 250 кв. м., частна общинска собственост придаваем към дворно място.
Вносител: Кмет на община
5. Създаване на общинско предприятие „БКС – Ново село” (Битово-комунално стопанство – Ново село).
Вносител: Кмет на община

6. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________