ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 10.09.2013 год. /вторник/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2013/2014 година в СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Ново село, община Ново село, област Видин Вносител: Председател ОбС
2. Промени в Наредба № 6/28.01.2003 год, изм. и доп. с Решение №3/28.01.2011 год. на Общински съвет с. Ново село, област Видин за определяне и администриране на местни такси цени на услуги и рекламни дейности на територията на община Ново село, област Видин Вносител: Кмет на община
3 Приемане на протоколно решение за продажба на имоти, общинска собственост № 036001 и № 037001, находящи се в землището на с. Неговановци, област Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Кандидатстване на община Ново село по мярка 321 от ПРСР с проект „Ремонт сграда на читалище „Земеделец” с. Ново село, община Ново село”.
Вносител: Кмет на община
5. Кандидатстване на община Ново село по мярка 322 от ПРСР с проект „Ремонт площадно пространство с. Ново село, ремонт площадно пространство с. Неговановци и благоустрояване на улична мрежа с. Винарово”.
Вносител: Кмет на община
6. Кандидатстване на община Ново село по мярка 313 от ПРСР с проект „ТУРИСТИЧЕСКИ-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР в УПИ ХVІ-общ., кв. 110, по плана на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин”. Вносител: Кмет на община
7. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________