ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-МОНТАНА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От Община Ново село, с. Ново село, ул. „Арх. Илия Попов” № 89

Пълен пощенски адрес: 3784 Ново село, обл. Видин ул. „Арх. Илия Попов” № 89

Телефон, факс и е-mail: тел. 09316/22-25, факс. 09316/22-69 е-mail obshtina_novoselo@abv.bg
Управител или изпълнителен директор Георги Герасимов Стоенелов – Кмет на Община Ново село
Лице за контакти на фирмата възложител: Любомир Младенов Младенов – Директор дирекция „СА”

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Уведомяваме Ви, че община Ново село има следното инвестиционно предложение:
„Ремонт площадно пространство с. Ново село, ремонт площадно пространство с. Неговановци и благоустрояване на улична мрежа с. Винарово”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Проектното предложение се изготвя във връзка с кандидатстване на общината по мярка 322 „Обновяване на населените места” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.” и включва цялостен ремонт на площада и прилежащите му площи, тротоари, бордюри и стълбовно улично осветление в село Неговановци и с. Ново село, общ. Ново село. Също така проектното предложение включва и благоустрояване на ул. „Двадесет и седма”, ул. „Четиринадесета” и ул. „Тридесет и първа” в с. Винарово общ. Ново село.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 61 от 06.08.2010 г. срок на действие на предложението/

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Площада на с. Ново село се намира на изток от основните за селото сгради – кметството и читалището. Площада и парка заемат площ от около 7000 кв.м По голямата част от това пространство представлява парк изграден с алеи, пейки и трайни насаждения. На тази част е правен частичен ремонт на настилките, но не и на другите паркови елемнти- бордюри, пейки, осветление и озеленяване.
Проектното предложение включва:
 Подмяна на настилките с изцяло нови комбинация от естествен камък – гнайс и частично павета на тревна фуга
 Направа на нов кът с детски съоръжения в южната част на парка
 Направа на нови алеи с пейки както и ремонт на съществуващите
 Подмяна и направа на ново парково осветление
 Обособяване на цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове
 Направа на нови зелени и цветни площи на площадното пространство като се намали частта с асфалт за сметка на увеличаване на зеленината в източната част.
 Направа на фонтан с оборотна вода
 Монтаж на 38 бр. пейки
 Направа на цветарници с повишено ниво до 60 см.

Площадът в с. Неговановци се намира на югоизток от административната сграда и кметството. Площада и парка заемат площ от около 3000 кв. м. Около половината от пространството представлява парк, ограден с алеи и трайни насаждения създадени преди повече от 50 години. В западната част на терена има останки от детска площадка която е силно повредена.
Проектното предложение включва:
 Подмяна на настилките с изцяло нови бетонови на тревна фуга, бетонови плочи в два цвята, обрязани плочи гнайс, а за детската площадка ударопоглъщаща настилка.
 Направа на нов кът с детски съоръжения
 Направа на нови алеи с пейки от метал и дърво
 Подмяна и направа на ново парково осветление
 Направа на фонтан с оборотна вода
 Обособяване на цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове
 Направа на нови зелени площи с цел увеличаване на зеленината като цяло за сметка на алеи и плочници
Благоустрояване на уличната мрежа в с. Винарово включва ремонт на три улици които към момента са без асфалтова и тротоарна настилка. Основните дейности които ще бъдат извършени са :
 Направа видими и скрити бетоново бордюри – 1150 м
 Направа на тротоари от бетоново плочи – 1736м2
 Доставка и полагане на асфалтова настилка – 3900 м2
 Поставяне на хоризонтална пътна маркировка
 Поставяне на вертикална сигнализация

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Неприложимо

Местоположение на площадката:
/населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и территории за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Обектите, предмет на инвестиционното предложение са публична общинска собственост. Същите не са в близост, нито засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното или историческо наследство.
Относно благоустрояването на уличната мрежа в с. Винарово, оста на трасето на пътя съвпада с основната линия от регулационния план на населеното място.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
/вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/

За благоустрояване на уличната мрежа на с. Винарово е предвидено използване на пясък за пясъчна основа и несортиран трошен камък за основа преди полагане разливния битум. При ремонта на площадното пространсто на с. Ново село и с. Неговановци е предвидено използване на вода за бетонови работи и при създаване на тревни площи и цветни кътове.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Строителните отпадъци, които ще бъдат генерирани по време на строителството, ще се извозват до съществуващо специализирано за целта депо за строителни отпадъци на гр. Видин на разстояние от 30 км. от терена.

Отпадъчни води:
/очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др./

Няма да се генерират отпадъчни води

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
/не е задължително за попълване/

ІІ. Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. 2 БРОЯ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ на информацията, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (последно изменение брой 3 на Държавен вестник от 11 януари 2011 г.)
2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (последно изменение брой 3 на Държавен вестник от 11 януари 2011 г.)
3. Актуална скица на имота, в който ще се реализира инвестиционното предложение, партида/и на имота/ите.

Дата: 04.09.2013г. Възложител:……………………………….
/подпис/

ОБЯВА

От Общинска администрация с. Ново село

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

„Ремонт площадно пространство с. Ново село, ремонт площадно пространство с. Неговановци и благоустрояване на улична мрежа с. Винарово”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Ново село или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” №4, пощенски код 3400

Резюме на предложението

Проектното предложение се изготвя във връзка с кандидатстване на общината по мярка 322 „Обновяване на населените места” от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.” и включва цялостен ремонт на площада и прилежащите му площи, тротоари, бордюри и стълбовно улично осветление в село Неговановци и с. Ново село, общ. Ново село. Също така проектното предложение включва и благоустрояване на ул. „Двадесет и седма”, ул. „Четиринадесета” и ул. „Тридесет и първа” в с. Винарово общ. Ново село.

/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 61 от 06.08.2010 г. срок на действие на предложението/

3. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Площада на с. Ново село се намира на изток от основните за селото сгради – кметството и читалището. Площада и парка заемат площ от около 7000 кв.м По голямата част от това пространство представлява парк изграден с алеи, пейки и трайни насаждения. На тази част е правен частичен ремонт на настилките, но не и на другите паркови елемнти- бордюри, пейки, осветление и озеленяване.
Проектното предложение включва:
 Подмяна на настилките с изцяло нови комбинация от естествен камък – гнайс и частично павета на тревна фуга
 Направа на нов кът с детски съоръжения в южната част на парка
 Направа на нови алеи с пейки както и ремонт на съществуващите
 Подмяна и направа на ново парково осветление
 Обособяване на цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове
 Направа на нови зелени и цветни площи на площадното пространство като се намали частта с асфалт за сметка на увеличаване на зеленината в източната част.
 Направа на фонтан с оборотна вода
 Монтаж на 38 бр. пейки
 Направа на цветарници с повишено ниво до 60 см.

Площадът в с. Неговановци се намира на югоизток от административната сграда и кметството. Площада и парка заемат площ от около 3000 кв. м. Около половината от пространството представлява парк, ограден с алеи и трайни насаждения създадени преди повече от 50 години. В западната част на терена има останки от детска площадка която е силно повредена.
Проектното предложение включва:
 Подмяна на настилките с изцяло нови бетонови на тревна фуга, бетонови плочи в два цвята, обрязани плочи гнайс, а за детската площадка ударопоглъщаща настилка.
 Направа на нов кът с детски съоръжения
 Направа на нови алеи с пейки от метал и дърво
 Подмяна и направа на ново парково осветление
 Направа на фонтан с оборотна вода
 Обособяване на цветни кътове и засаждане на нови дървесни видове
 Направа на нови зелени площи с цел увеличаване на зеленината като цяло за сметка на алеи и плочници
Благоустрояване на уличната мрежа в с. Винарово включва ремонт на три улици които към момента са без асфалтова и тротоарна настилка. Основните дейности които ще бъдат извършени са :
 Направа видими и скрити бетоново бордюри – 1150 м
 Направа на тротоари от бетоново плочи – 1736м2
 Доставка и полагане на асфалтова настилка – 3900 м2
 Поставяне на хоризонтална пътна маркировка
 Поставяне на вертикална сигнализация

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

Неприложимо

Местоположение на площадката:

Обектите, предмет на инвестиционното предложение са публична общинска собственост. Същите не са в близост, нито засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното или историческо наследство.
Относно благоустрояването на уличната мрежа в с. Винарово, оста на трасето на пътя съвпада с основната линия от регулационния план на населеното място.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За благоустрояване на уличната мрежа на с. Винарово е предвидено използване на пясък за пясъчна основа и несортиран трошен камък за основа преди полагане разливния битум. При ремонта на площадното пространсто на с. Ново село и с. Неговановци е предвидено използване на вода за бетонови работи и при създаване на тревни площи и цветни кътове.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Строителните отпадъци, които ще бъдат генерирани по време на строителството, ще се извозват до съществуващо специализирано за целта депа за строителни отпадъци на гр. Видин на разстояние от 30 км. от терена.

Отпадъчни води:

Няма да се генерират отпадъчни води

с. Ново село Кмет на Община:……………….
04. 09.2013г. / Георги Стоенелов /