ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-МОНТАНА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно намерение

От Община Ново село, с. Ново село, ул. „Арх. Илия Попов” № 89

Пълен пощенски адрес: 3784 Ново село, обл. Видин ул. „Арх. Илия Попов” № 89

Телефон, факс и е-mail: тел. 09316/22-25, факс. 09316/22-69 е-mail obshtina_novoselo@abv.bg
Управител или изпълнителен директор на фирмата- възложител: Георги Герасимов Стоенелов – Кмет на Община Ново село
Лице за контакти: Любомир Младенов Младенов – Директор дирекция „СА”

Уважаеми г-н/г-жо Директор,

Уведомяваме Ви, че община Ново село има следното инвестиционно предложение:
„Ремонт сграда на читалище „Земеделец” с. Ново село, община Ново село”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 61 от 06.08.2010 г. срок на действие на предложението/

Целта на инвестиционното предложение е да се извърши ремонт на сградата на Читалище „Земеделец” с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин. Ремонтът ще включва:
 Ремонт на всички помещения на с подмяна на настилки и шпахловане на стени
 Подмяна и оптимизиране на осветлението съобразно съвременните норми
 Подмяна на оборудването в залата
 Подмяна на дюшеме в зрителна зала и сцена
 Подмяна на вътрешни врати с такива от МДФ
 Направа на вътрешна тоалетна
 Направа на топлоизолация над втори етаж в подпокривното пространство от минерална вата
 Подмяна на дограма с ПВС – стъклопакет
 Ремонт на покрив
 Подмяна на водосточни тръби
 Подмяна на електрически инсталации
 Възстановяване на тротоари около сграда
 Доставка на оборудване и обзавеждане

2. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Сградата на читалището е строена през 60-те години на миналия век. Тя е двуетажна без сутерен. Застроената площ е 540 м2, а РЗП 965 м2. На първо ниво са разположени читалня, компютърна зала, голяма зрителна зала с около 150 места със сцена и две гримьорни и склад за декори. На второ ниво са разположени библиотека, канцеларии, зала за репетиции и балкони към зрителната зала, хранилище. Основните процеси, които ще протекат по време на реализацията на проекта са следните: Ремонт на всички помещения на с подмяна на настилки и шпахловане на стени; Подмяна и оптимизиране на осветлението съобразно съвременните норми; Подмяна на оборудването в залата; Подмяна на дюшеме в зрителна зала и сцена; Подмяна на вътрешни врати с такива от МДФ; Направа на вътрешна тоалетна; Направа на топлоизолация над втори етаж в подпокривното пространство от минерална вата; Подмяна на дограма с ПВС – стъклопакет; Ремонт на покрив; Подмяна на водосточни тръби; Подмяна на електрически инсталации; Възстановяване на тротоари около сграда; Доставка на оборудване и обзавеждане. Не се предвижда изпълнение на взривни работи.

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ – одобрен със Заповед № ИК 25-691 /04.12.1985г. на Председателя на ИК на ОНС – Видин.

Местоположение на площадката:
/населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати (по възможност във WGS 1984), собственост, близост до или засягане на защитени територии и территории за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура /

Сградата на читалището е публична-общинска собственост на община Ново село и се намира в центъра на селото ситуирана в УПИ VI, кв. 61. Сградата е ориентирана с входа си от към площадното пространство на селото. Не е в близост, нито засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното или историческо наследство. Проектът не засяга нито изграждане на нова, нито промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Няма силно изразено трансгранично въздействие.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:
/вкл. предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови/

За захранване на обекта с ел. Енергия и ВиК ще са използват съществуващите в момента инсталации, които ще се подменят изцяло. .

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Строителните отпадъци, които ще бъдат генерирани по време на строителството, ще се извозват до съществуващо специализирано за целта депо за строителни отпадъци на гр. Видин на разстояние от 30 км. от терена.

Отпадъчни води:
/очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране – локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др./

В района на обекта няма изградена канализационна мрежа. За отпадните води са използва съществуваща септична яма.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда.
/не е задължително за попълване/

ІІ. Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС /В случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 от ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС/, поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. 2 БРОЯ ЕЛЕКТРОНЕН НОСИТЕЛ на информацията, съгласно изискванията на чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (последно изменение брой 3 на Държавен вестник от 11 януари 2011 г.)
2. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (последно изменение брой 3 на Държавен вестник от 11 януари 2011 г.)
3. Акт за публична общинска собственост

Дата: 04.09.2013г. Възложител:……………………………….
/подпис/

ОБЯВА

От Общинска администрация с. Ново село
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ
Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

„Ремонт сграда на читалище „Земеделец” с. Ново село, община Ново село”

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Ново село или в РИОСВ – Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” №4, пощенски код 3400

Резюме на предложението
/посочва се характера на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност, съгласно изискванията на раздел I и III от глава шеста на Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., последно изменение ДВ бр. 61 от 06.08.2010 г. срок на действие на предложението/

Целта на инвестиционното предложение е да се извърши ремонт на сградата на Читалище „Земеделец” с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин. Ремонтът ще включва:
 Ремонт на всички помещения на с подмяна на настилки и шпахловане на стени
 Подмяна и оптимизиране на осветлението съобразно съвременните норми
 Подмяна на оборудването в залата
 Подмяна на дюшеме в зрителна зала и сцена
 Подмяна на вътрешни врати с такива от МДФ
 Направа на вътрешна тоалетна
 Направа на топлоизолация над втори етаж в подпокривното пространство от минерална вата
 Подмяна на дограма с ПВС – стъклопакет
 Ремонт на покрив
 Подмяна на водосточни тръби
 Подмяна на електрически инсталации
 Възстановяване на тротоари около сграда
 Доставка на оборудване и обзавеждане

3. Описание на основните процеси, капацитет, производителност (т/год. готова продукция), обща използвана площ; необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Сградата на читалището е строена през 60-те години на миналия век. Тя е двуетажна без сутерен. Застроената площ е 540 м2, а РЗП 965 м2. На първо ниво са разположени читалня, компютърна зала, голяма зрителна зала с около 150 места със сцена и две гримьорни и склад за декори. На второ ниво са разположени библиотека, канцеларии, зала за репетиции и балкони към зрителната зала, хранилище. Основните процеси, които ще протекат по време на реализацията на проекта са следните: Ремонт на всички помещения на с подмяна на настилки и шпахловане на стени; Подмяна и оптимизиране на осветлението съобразно съвременните норми; Подмяна на оборудването в залата; Подмяна на дюшеме в зрителна зала и сцена; Подмяна на вътрешни врати с такива от МДФ; Направа на вътрешна тоалетна; Направа на топлоизолация над втори етаж в подпокривното пространство от минерална вата; Подмяна на дограма с ПВС – стъклопакет; Ремонт на покрив; Подмяна на водосточни тръби; Подмяна на електрически инсталации; Възстановяване на тротоари около сграда; Доставка на оборудване и обзавеждане. Не се предвижда изпълнение на взривни работи

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение:

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ – одобрен със Заповед № ИК 25-691 /04.12.1985г. на Председателя на ИК на ОНС – Видин.

Местоположение на площадката:

Сградата на читалището е публична-общинска собственост на община Ново село и се намира в центъра на селото ситуирана в УПИ VI, кв. 61. Сградата е ориентирана с входа си от към площадното пространство на селото. Не е в близост, нито засяга защитени територии и територии за опазване на обектите на културното или историческо наследство. Проектът не засяга нито изграждане на нова, нито промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Няма силно изразено трансгранично въздействие.

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

За захранване на обекта с ел. Енергия и ВиК ще са използват съществуващите в момента инсталации, които ще се подменят изцяло.

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Строителните отпадъци, които ще бъдат генерирани по време на строителството, ще се извозват до съществуващо специализирано за целта депа за строителни отпадъци на гр. Видин на разстояние от 30 км. от терена.

Отпадъчни води:

В района на обекта няма изградена канализационна мрежа. За отпадните води са използва съществуваща септична яма.

с. Ново село Кмет на Община:……………….
04.09.2013г. / Георги Стоенелов /