На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава осма „а“ за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Договор № 05/321/01165 от 27.11.2012 г. за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) между Община Ново село и ДФ „Земеделие” – РА по Мярка 321 на Програма за развитие на селските райони 2007-2013 (ПРСР)

О П Р Е Д Е Л Я М:

I. Предмет на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а“ от ЗОП:

„Управление и отчитане по проект „Изграждане на спортен комплекс в с. Ново село, общ. Ново село”

Виж, изтегли документи архив.rar