На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 31.05.2013 год. /петък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна на Решение № 9, прието с Протокол № 15 от 28.02.2013 г. на Общински съвет Ново село за утвърждаване на Поименен списък за капиталовите разходи на община Ново село, област Видин за 2013 година.
Вносител: Кмет на община
2. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти № 158001 и № 222011, с обща площ от 16.250 дка, находящи се в землището на с. Ново село, община ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
3. Приемане на протоколно решение за продажба на имот, общинска собственост № 054007, находящ се в землището на с. Флорентин, област Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Възстановяване на имот, признат с Решение № 77-В/07.02.2001 г. на ПК Ново село по чл.18ж, ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с. Винарово, община Ново село..
Вносител: Кмет на община
5. Приемане на Разчет за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване на територията на община Ново село, област Видин
Вносител: Кмет на община
6. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева ________________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________