ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 30.04.2013 год. /вторник/ , което ще се проведе от 14.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот, общинска собственост и издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект до плажната ивица по поречието на река Дунав при с. Ясен, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
2. Отдаване под наем на помещение с площ 95.34 кв.м., находящо се на партерния етаж в сградата на Община Ново село, УПИ І в кв. 61 по плана на с. Ново село, община Ново село, област Видин, за хуманитарна аптека.
Вносител: Кмет на община
3. Приемане на протоколно решение за продажба на имоти, общинска собственост № 158001 и № 222011, находящи се в землището на с. Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти № 038002 и № 038004 с обща обработваема площ от 3.535 дка, находящи се в землището на с. Неговановци, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
5. Приемане на решение по постъпило заявление с вх. № ТУ 38-403 от 11.04.2013 г. от „ВИНТАЖ 2007” ЕООД с. Неговановци, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Доклад от кмета на общината относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.10–31.12.2012 година и 01.01-31.03.2013 година.
Вносител: Кмет на община
7. Откриване на процедура за отдаване под наем на рибарниците в с. Ясен, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
8. Приемане на общинска програма за закрила на детето в община Ново село, обл. Видин за 2013 г.
Вносител: Кмет на община
9. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение от 9 кв. м., както и част от покривното пространство от сградата на Търговски комплекс, частна общинска собственост, находящо се в кв. 70, парцел І по плана на с. Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
10. Приемане на протоколно решение за отдаване под аренда на земеделска земя, общинска собственост, на имот № 000388, находящ се в землището на с. Ново село, община Ново село , област Видин.
Вносител: Кмет на община
11. Одобрение и приемане на Дългосрочна и Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
12. Участие на Община Ново село в регионално сдружение за управление на отпадъците по реда на ЗУО.
Вносител: Кмет на община
13. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 12.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 12.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС: / п /
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева ________________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________