На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 26.02.2012 год. /вторник/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Ново село, област Видин за 2012 г.
Вносител: Кмет на община
2. Приемане бюджета на община Ново село за 2013 година..
Вносител: Кмет на община
3. Приемане на Отчет за дейността на МКБППМН към община Ново село, обл. Видин за 2012 г. Вносител: Кмет на община
4. Вземане на протоколно решение за продажба на имоти № 038002 и № 038004, представляващи земеделска земя по чл.19 от ЗСПЗЗ, предадени на Община Ново село с приемо-предавателен протокол от 06.11.2008 г. с влязло в сила протоколно решение № 5А/23.07.2008 г., одобрено със заповед № 36/25.07.2008 г. на директора на ОД „Земеделие” Видин, находящи се в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
5. Откриване на процедура за отдаване под наем на земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, предадени на Община Ново село с приемо-предавателен протокол от 06.11.2008 г. с влязло в сила протоколно решение № 5А/23.07.2008 г., одобрено със заповед № 36/25.07.2008 г. на директора на ОД „Земеделие” Видин чрез публичен търг с явно наддаване на имоти № 200005 и № 200007, находящи се в землището на с. Флорентин, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Отпускане на еднократни помощи на жители от община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
7. Отпускане на средства за провеждане на празника на общината и празника „Трифон Зарезан” в съставните села на община Ново село, област Видин през 2013 година.
Вносител: Кмет на община

8. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева ________________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________