Скъпи приятели, Уважаеми Дами и Господа,
Общинска администрация Ново село се обръща с апел към българската общност за подкрепа чрез дарения на финансови средства или материална помощ за обзавеждане и оборудване с цел разкриването на социална услуга от резидентен тип ЦНСТ ІІІ за деца.
В с. Ново село функционират две ЦНСТ-та, от наблюдение на развитието на тази услуга е видно, че резидентната грижа е удачна форма за отглеждане на деца в риск и е необходимо да се развива и усъвършенства.
С настаняването на децата в ЦНСТ ІІІ, институционалната грижа за децата от ДДЛРГ „Христо Ботев”, ще бъде заменена с грижа в семейна или близка до семейната среда.
За целта общинска администрация е предоставила три апартамента, на които е извършен основен ремонт със средства от собствени приходи. Оскъдният финансов ресурс и изчерпани възможности за получаване на финансиране от национални и европейски фондове и донорски организации за извършване на обзавеждане и оборудване налага необходимостта от набирането на финансови средства по алтернативен начин – чрез подкрепата и съдействието на НПО, физически и юридически лица.
Всяко дарение независимо от неговата стойност ще допринесе на тези 12 деца да заживеят в домашен уют.
Зад нашата кауза застана ръководството на РДСП, Д „СП” и областна администрация Видин.
Нека ние заедно държавна и общинска власт подкрепени от българското общество да предоставим и дарим на тези деца така желаните от всекиго топлина и уют.
Всеки, който желае да участва в кампанията може да се свърже с нас чрез посочените координати:
Тел. 09316/22 25;
Факс 09316/ 22 69;
Ел. адрес: obshtina_novoselo@abv.bg

Ел. страница: obshtina-novoselo.com
Банкова сметка за набиране на средствата:
„INTERNATIONAL ASSET BANK”
Клон Видин
IBAN – BG48IABG74963100268300
BIC – IABGBGSF

Информация за необходимото обзавеждане и оборудване може да намерите на страницата на Община Ново село. Спесификация оборудване и обзавеждане: изтегли документ.xls

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НОВО СЕЛО