На основание чл. 41 и чл. 42 от Закона за защита при бедствия, с оглед на бързото предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, възникващи на територията на общината и отстраняване на последиците от тях и във връзка с Решение № 6, прието с протокол № 12/26.10.2012 г. на заседание на общински съвет Ново село, Общинска администрация Ново село набира кандидати за окомплектоване на доброволно формирование.
Общият брой на доброволците за територията на Община Ново село, съгласно Решение № 327/25.04.2012 г. на Министерски съвет е 5 души.
В доброволното формирование може да кандидатства всяко дееспособно, навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психични заболявания и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер.
Необходими документи за подаване при кандидатстване за доброволец:
- Писмено съгласие от работодателя за заетите по трудово или служебно правоотношение;
- Справка от Психодиспансер, че лицето не се води там на отчет;
- Свидетелство за съдимост;
- Медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво (от личния/общопрактикуващ лекар);
- Копие от документ за придобито образование, специалност и правоспособност;
- Декларация за съгласие за обработка на личните данни;
- Формуляр за кандидатстване по образец – /Приложение 2/ от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
- Заявление до Кмета на общината за членство в доброволно формирование – по образец, съгласно Приложение 1, по чл. 8, ал. 1 от Наредбата;
- Копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответна категория, ако имат такива.
При включване в доброволното формирование, доброволецът има право на:
- Първоначален курс на обучение;
- Неплатен отпуск за участие в обучение и за изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, който му се признава за служебен или трудов стаж;
- Застраховка;
- Осигуряване на всички осигурени социални рискове;
- Възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
- Възнаграждение при участие в обучения и практически умения;
- Екипировка;
- Помещения, специализирана техника и оборудване;
- Пълна информираност за дейностите, които ще осъществява като доброволец.

Срок за подаване на документи – 14.12.2012 година включително.
За допълнителна информация – тел. 09316/22 25
Място за подаване на документи – Общинска администрация Ново село при старши специалист „ЗНПБ” – Николай Николов.