ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 28.06.2012 год. /четвъртък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Изменение на заплащането на общинските съветници.
Вносител: Председател ОбС
2. Попълване състава на ПК към ОбС.
Вносител: Председател ОбС
3. Промяна на решение № 1, прието с Протокол № 4 от 30.12.2011 г.
Вносител: Кмет на община
4. Промяна на решение № 2, прието с Протокол № 4 от 30.12.2011 г.
Вносител: Кмет на община
5. Разкриване на „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж с. Ново село.
Вносител: Кмет на община
6. Определяне цените на услуги, извършвани в „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж с. Ново село.
Вносител: Кмет на община
7. Кандидатстване на община Ново село по мярка 321 от ПРСР с проект «Изграждане на спортен комплекс с. Ново село, община Ново село».
Вносител: Кмет на община
8. Частично изменение на ПУП на с. Неговановци, община Ново село, обл. Видин в частта УПИ ХІV, кв. 18, частна общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
9. Откриване на процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на движими вещи, частна общинска собственост: ВАЗ-2107 с рег. № ВН 95 32 ВА; специализиран автомобил ГАЗ-32213 с рег. № ВН 38 89 ВА; товарен автомобил ГАЗ-53 с рег. № ВН 50 98 ВН; автобус «Кента» с рег. № ВН 1868 ВВ.
Вносител: Кмет на община
10. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, представляващ 49% от УПИ ХV, кв.1 от плана на с. Ново село с площ от 21.600 кв.м. в съсобственост с ТПК «Ракета».
Вносител: Кмет на община
11. Изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред, комунално-битовата дейност, хигиенизирането и опазването на околната среда, приета с Решение № 4, протокол № 18 от 13.03.2009 г.
Вносител: Л. Кръстев, общ. Съветник
12. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имоти с №№ 000504, 020001, 030001, и 027001 с. Неговановци.
Вносител: Кмет на община
13. Откриване на процедура за прозажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот № 000520 в с. Неговановци.
Вносител: Кмет на община.
14. . Откриване на процедура за прозажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот № 302032 в с. Неговановци
Вносител: Кмет на община.
15. Откриване на процедура за отдаване под наем на земеделска земя в с. Винарово.
Вносител: Кмет на община.
16. Откриване на процедура за отдаване под наем на земеделска земя в с. Неговановци
Вносител: Кмет на община.
17. Програма за овладяване на популацията на бездомните кучета на територията на община Ново село
Вносител: Кмет на община.
18. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС: / п /
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева ________________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________