О Б Я В Л Е Н И Е за набиране на специализиран и помощен персонал за новоизградения „ Дом за социални грижи за възрастни хора” с. Ново село, ул. „ Георги Бенковски“ №2, обл. Видин

Социален работник
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше, образователна степен – бакалавър –– специалност „Социален работник“ или друга хуманитарна специалност
• Трудов стаж по специалността е предимство.
• Компютърни умения.
• Да притежава умения за работа в екип, адаптивност и мотивация за работа с възрастни хора с увреждания и техните семейства
• Допълнителна квалификация е предимство
РЕХАБИЛИТАТОР
Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – висше, минимална образователна степен – бакалавър –– специалност Рехабилитатор;
• Трудов стаж по специалността е предимство.
• Компютърни умения.
• Да притежава умения за работа в екип, адаптивност и мотивация за работа с възрастни хора с увреждания и техните семейства
• Допълнителна квалификация е предимство


САНИТАР

Изисквания за заемане на длъжността:
•Образование: средно.
•Професионален опит: трудовия стаж е с предимство
ШОФЬОР – ДОМАКИН
Изисквания за заемане на длъжността:
•Образование: средно
•Професионален опит: трудовия стаж е с предимство
•Шофьорска книжка категория „С”.
Необходими документи:
• Заявление до Директора на „ Дом за социални грижи за възрастни хора” .
• Документ за самоличност- копие.
• Автобиография – СV
• Мотивационно писмо
• Трудова книжка – копие.
• Копия от дипломи
• Свидетелство за предварителен медицински преглед
• Свидетелство за съдимост
• Документи за допълнителна квалификация
• Здравна книжка (след одобрение за заемане на съответна длъжност)


МЯСТО И ДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
:
Документи за кандидатстване се подават от 20.02.2012г. до 09.03.2012 г.всеки работен ден от 8,30ч. до 17,00 ч. в сградата на „Дом за социални грижи за възрастни хора” намиращ се на ул. „ Георги Бенковски „ №2 , с. Ново село (бивша поликлиника);
Документите, запечатани в плик, се подават лично или чрез пълномощник (нотариално заверени).
НАЧИН, ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
- І етап – Подбор на документи на 12.03.212 г. – комисията обявява класираните кандидати на информационното табло на общината;
- ІІ етап – Събеседване -19.03.2012 г.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТАТИТЕ : 22.03.2012 г.