ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 17.02.2012 год. /петък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Полагане клетва от общински съветник, във връзка с прекратяване пълномощията на Иван Методиев.
2. Кандидатстване на община Ново село, област Видин за финансиране по програма за Трансгранично сътрудничество България – Сърбия с Проект „Нови работни места за по-чисто бъдеще – Социално предприемачество и по-устойчиво управление на отпадъците”.
Вносител: Кмет на община
3. Участие на община Ново село, обл. Видин като партньор в открита процедура по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, заедно с община Видин по «Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите» , ОП «Регионално развитие».
Вносител: Кмет на община
4. Утвърждаване на поименния списък за капиталови разходи на община Ново село, област Видин за 2012 година..
Вносител: Кмет на община
5. Приемане на отчет за направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.10.2011 г. – 31.12.2011 г.
Вносител: Кмет на община
6. Допълване на Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011-2015 и конституиране на Комисия към ОбС за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на лица, заемащи публични длъжности.
Вносител: Председател ОбС
7. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на Община Ново село, област Видин за 2011 година .
Вносител: Кмет на община
8. Определяне възнаграждението на общинските съветници за участие в заседание и постоянни комисии.
Вносител: Председател ПК „БФИРУС”
9. Приемане Бюджета на община ново село, област Видин за 2012 година.
Вносител: Кмет на община
10. Отчет на Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Вносител: Кмет на община
11. Финансиране на курс за водачи на МПС категория „В” на ученици от 12-ти клас на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ново село.
Вносител: Кмет на община
12. Разглеждане на искане на Жанета Томова Стоянчева, собственик на поземлен земеделски имот с Пл. № 143 002, местност „Чобанка” – землище с. Ново село, отразено в нейно заявление с вх. № ТУ-38-33 от 10.01.2012 г.
Вносител: Кмет на община
12. Разни:
а/ молби за еднократни помощи;
б/ молба за закупуване на общинска земя.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС: /п/
/ Г. Керанов /