П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 30.12.2011 год. /петък/ , което ще се проведе от 11.00 часа в стола на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна на Решение № 2 с Протокол № 45 от 08.09.2011 г. на Общински съвет Ново село за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит (овърдрафт) за покриване на разходи по проект „Преустройство сграда на поликлиника в дом за социални грижи за възрастни, община Ново село”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., приоритетна ос 3, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”.
Вносител: Кмет на община
2. Промяна на Решение № 3 с Протокол № 45 от 08.09.2011 г. на Общински съвет Ново село за поемане на краткосрочен общински дълг под формата на краткосрочен кредит (овърдрафт) за покриване на разходи по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа с. Неговановци”, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., приоритетна ос 3, мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони”.
Вносител: Кмет на община
3. Приемане на промени в Поименния списък за капиталови разходи на община Ново село за 2011 година.
Вносител: Кмет на община
4. Определяне на данък „Недвижими имоти” и такса „Битови отпадъци” за 2012 г. в община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
5. Освобождаване на граждани и фирми от такса “Битови отпадъци” за 2012 година в община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Отпускане на еднократни помощи на социално слаби и самотни граждани от община Ново село, област Видин. Вносител: Председател ПК «ЗСДМС»
7. Питания

Забележка: Заседанията на комисиите са от 10.00 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 09.30 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС: /п/
/ Г. Керанов /