ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 29.01.2018 год. /понеделник/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане бюджета на община Ново село за 2018 година.
Вносител: Кмет на община
2. Приемане Поименния списък на капиталовите разходи на Община Ново село за 2018 година.
Вносител: Кмет на община
3. Освобождаване на граждани и фирми от такса „Битови отпадъци“ за 2018 година в община ново село, област Видин..
Вносител: Председател ОбС
4. Упълномощаване на кмета на община Ново село за Издаване на запис на заповед от община Ново село в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 05/07/2/0/00702 от 05.01.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от програма „РСР за периода 2014-2020 г.” за Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на Детска градина „Академик Стефан Младенов”сключен между Община Ново село и ДФ „Земеделие”.
Вносител: Кмет на община
5. Кандидатстване на кметство Флорентин, община Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2018г.“ с проект „Почистване,озеленяване и изграждане на кът за отдих и игри в с.Флорентин”.
Вносител: Кмет на кметство Флорентин
6. Кандидатстване на кметство Неговановци, община Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2018г.“ с проект „Детски кът –зелена приказка с. Неговановци, общ. Ново село”
Вносител: Кмет на кметство Неговановци
7. Кандидатстване на кметство Ясен, община Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2018г.“ с проект „Облагородяване и благоустрояване на терен ,разположен в близост до рибарско селище”,представляващ имот 000.008 в местността „Бащя” по плана на с.Ясен ,община Ново село.
Вносител: Кмет на кметство Ясен
8. Кандидатстване на кметство Винарово, общ. Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2018г.“ с проект „Почистване и облагородяване на обществено значим терен в село Винарово и превръщането му в привлекателна зона за отдих ”.
Вносител: Кмет на кметство Винарово
9. Кандидатстване на Община Ново село пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2018г.“ с проект „Обособяване зелена зона за отдих „На раздумка” в ПИ с идентификатор по КК 52180.901.601 с. Ново село”, както и дава правомощия на кмета на община Ново село за сключване на договор и изпълнение на проекта,в случай че същият бъде одобрен за финансиране.
Вносител: Кмет на община
10. Допускане изработването на проект за изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) на:

1. Квартал 17 по плана на с Флорентин,община Ново село, съгласно приложена скица-предложение.
2. Квартал 21 по плана на с.Неговановци,община Ново село, съгласно приложена скица-предложение.
3. Квартал 12 по плана на с.Неговановци,община Ново село, съгласно приложена скица-предложение.
4. Квартал 53 по плана на с.Ново село,община Ново село, съгласно приложена скица-предложение.
Вносител: Кмет на община
11. Отчет за изпълнение на решенията, приети от ОбС Ново село през второто полугодие на 2017 година.
Вносител: Кмет на община
12. Приемане на промени в Наредба № 3 на ОбС Ново село за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Вносител: Кмет на община
13. Откриване на процедура за продажба на УПИ ХІ-469, частна общинска собственост, с площ от 1 015 кв. м., находящ се в квартал 16 по ЗРП на с. Ясен без търг или конкурс, на собственика на законно построените в имота сгради.
Вносител: Кмет на община
14. Приемане на план за противодействие на тероризма в община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
15. Приемане на Годишен мониторингов доклад през 2017 г. за изпълнението на „План за действие на Община Ново село в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация, с период на действие 2014 – 2020 г.”
Вносител: Кмет на община
16. Промяна на местоположението на социална услуга ЦНСТПЛД с. Ново село
Вносител: Кмет на община
17. Разни.
- молба от Никола Пасков Иванов за отпускане на еднократна помощ;
- заявление от Гинко Василев Петров, кмет на с. Винарово, във връзка с починало лице от селото.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 9.00 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.30 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________