П О К А Н А

Община Ново село кани неправителствените организации, работодателите, училищата и детските градини, които са заинтересовани да участват като партньори в ПРОЕКТ НА ОБЩИНАТА ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА РОМИТЕ И УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО ОПРЧР И ОПНОИР да подадат Заявление за интерес най – късно до 12.12.2016 г. Заявлението следва да е в свободен стил. В него посочете:

1. Наименование и описание на организацията/фирмата/институцията.
2. Предложение за дейности, които организацията/фирмата/институцията да реализира като партньор.
3. Примерен бюджет за дейностите, които организацията/фирмата/институцията да реализира като партньор.
4. Опит в изпълнението на такива дейности .
5. Идеи за цялостния проект.

Одобрените партньори ще бъдат поканени да се включат в разработването на проектната концепция.