ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 27.07.2016 год. /сряда/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна в Поименния списък на капиталовите разходи на Община Ново село за 2016 г.
Вносител: Кмет на община
2. Отчет на Председателя на ОбС относно работата на ОбС Ново село за периода от полагане на клетва до 30.06.2016 г
Вносител: Председател ОбС
3. Кандидатстване на община Ново село по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020г. с проект „Преустройство съществуваща двуетажна сградата в защитено жилище, УПИ I 1295, кв. 33, с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин”.
Вносител: Кмет на община
4. Поправка на Решение № 7, прието с протокол № 6, проведено на 27.05.2016 г. на ОбС Ново село, обл. Видин
Вносител: Кмет на община
5. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот № 511014 и имот № 511015, частна общинска собственост в землището на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП – ПП/ за обект „Кабелна линия 20 kV и МТТ 20/0,4 kV”, към основен обект „Винарска изба с дегустационна и стаи за персонал”, УПИ I – 000032, кв. 62, с. Флорентин, общ. Ново село, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал.1 от ЗУТ .
Вносител: Кмет на община
7. Отчет на Кмета на община Ново село за изпълнение на решенията, приети от ОбС – Ново село пред първото полугодие на 2016 г.
Вносител: Кмет на община
8. Възстановяване на имот, признат с Решение № 619P/03.08.2000 г. на ПК Ново село по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ /в стари реални граници/ в землището на с. Ясен, общ. Ново село
Вносител: Кмет на община
9. Определяне на представител на Община Ново село за включване в Асоциацията по „В и К” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Видин.
Вносител: Кмет на община
10. Избор на общински съветник за председател на Местна комисия за обществен ред и сигурност в община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
11. Избор на общински съветник за подпомагане изпълнението на дейността на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.
Вносител: Кмет на община
12. Приемане на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Ново село
Вносител: Кмет на община
13. Отчет от Кмета на община Ново село относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.03–30.06.2016 година.
Вносител: Кмет на община
14. Отпускане на средства на НЧ „Светлина – 1928” с. Неговановци за разходи по фактура на „Инспекция на труда” и „Трудова Медицина”.
Вносител: Кмет на община
15. Отпускане на еднократни помощи на жители на община Ново село, област Видин. Вносител: Председател ОбС

16. Разни.
- Информация за прогнозна стойност на броя на учениците по класове за учебната 2016/2017 година в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и докладна записка във връзка с финансовото състояние на СОУ Ново село;
- Информация от ОДЗ ”Акад. Стефан Младенов” с. Ново село за прогнозен брой деца в детските градини на територията на общината;
- Писмо от НЧ „Пробуда-1925” с. Флорентин относно искани средства за провеждане на фолклорно събитие.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________