ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 25.01.2016 год. /понеделник/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане бюджета на Община Ново село за 2016 год.
Вносител: Кмет на община
2. Приемане на Поименния списък за капиталови разходи на община Ново село за 2016 година.
Вносител: Кмет на община
3. Приемане на Структура на общинска администрация в община Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Приемане Програма за управление на община Ново село за мандат 2015-2019 г.
Вносител: Кмет на община
5. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете от община Ново село, обл. Видин, считано от 01.01.2016 г.
Вносител: Общински съветник
6. Освобождаване на граждани и фирми от такса “Битови отпадъци” за 2016 година в община Ново село, област Видин.
Вносител: Председател ОбС
7. Промяна от публична в частна общинска собственост на Сграда „Работилница” в с. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
8. Отчет за изпълнение на решенията приети от ОбС – Ново село пред второто полугодие на 2015 г.
Вносител: Кмет на община
9. Приемане на Общински план за младежта – 2016г. в изпълнение приоритетите на Националната стратегия за младежта (2012-2020) и Закона за младежта.
Вносител: Кмет на община
10. Приемане на Годишен мониторингов доклад през 2015 г. за изпълнението на „План за действие на Община Ново село в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация, с период на действие 2014 – 2020 г.”
Вносител: Кмет на община
11. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН към община Ново село, обл. Видин за 2015 година.
Вносител: Кмет на община
12. Отчет на кмета на община Ново село относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.10–31.12.2015 година.
Вносител: Кмет на община
13. Кандидатстване на Община Ново село с проекто-предложение по Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, проект „Красива България“ на Министерство на труда и социалната политика на Република България, с наименование „Преустройство съществуваща двуетажна сграда в защитено жилище, УПИ I1295, к. 33, с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин“
Вносител: Кмет на община
14. Кандидатстване на Община Ново село пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2016г.“ с проект „Обособяване зелена зона за отдих, облагородяване и благоустрояване на дворно пространство на общински блок № 2, с. Ново село”.
Вносител: Кмет на община
15. Кандидатстване на кметство Флорентин, община Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2016г.“ с проект „Облагородяване и благоустрояване на зелена площ и възстановяване на детска площадка в УПИ XXX , кв. 9 на с. Флорентин, общ. Ново село“.
Вносител: Кмет на кметство Флорентин
16. Кандидатстване на кметство Неговановци, община Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2016г.“ с проект „Изграждане на спортна площадка и зелена зона за отдих в двора на ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. Неговановци, общ. Ново село”.
Вносител: Кмет на кметство Неговановци
17. Кандидатстване на кметство Винарово, общ. Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2016г.“ с проект „Подобряване и облагородяване на терен „Средната чешма” с. Винарово“.
Вносител: Кмет на кметство Винарово
18. Кандидатстване на кметство Ясен, община Ново село, пред Министерството на околната среда и водите – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, за кампанията „За чиста околна среда – 2016г.“ с проект „Облагородяване и благоустрояване на парково пространство и детска площадка в УПИ №III171, кв. №18 по плана на с. Ясен, общ. Ново село”
Вносител: Кмет на кметство Ясен

19. Разни.

- питане от Лидия Микова, общински съветник от МК „Надежда” и Антоанетка Станева, общински съветник от Българска социалистическа партия относно прилагане промените на Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета в община Ново село, област Видин.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________