ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
МАНДАТ 2015 – 2019 ГОДИНА

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 .Местното самоуправление представлява правото и действителната способност на Общината в определени от закона рамки да реализира и управлява основната част от обществените дела.
Чл.2.(1).Този правилник урежда организацията и дейността на Общинския съвети неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската администрация.
(2).Това право се осъществява от Общинския съвет орган на местното~ самоуправление, в състава на който влизат съветници – 11 на брой, избрани от жителите на Общината при условия и по ред, определени от закона.
(3). В случаите, когато съдът е спрял изпълнението на решението на Общинската избирателна комисия за резултатите от изборите за общински съветници или е обявил изборния резултат за недействителен, то Общинският съвет, чийто мандат е изтекъл, продължава да изпълнява функциите си до конституирането на новоизбрания Общински съвет.
Чл.3.Общинският съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл.17 от ЗМСМА и приема решения по местните проблеми. Компетентността на Общинския съвет се определя при условията на чл.21 от ЗМСМА и настоящия правилник.
Чл.4.Решенията на Общинския съвет и цялостната негова дейност се съобразяват с действащото в Република България законодателство.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Чл.5.Общинският съвет провежда своята дейност по приет план за работа, при спазване изискванията на чл.27 на ЗМСМА.
Чл.6.(1).Заседанията на Общинския съвет се ръководят от неговия Председател, избран измежду съветниците по ред, предвиден в чл.24 от ЗМСМА.
(2) Председателят на общинския съвет има всички права по трудово правоотношение, освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговотоправно положение, както и на удължен годишен отпуск съгласно чл.156, ал.2 от КТ.
(3) Правомощията на Председателя на Общинския съвет могат да се прекратят и предсрочно при:
- подаване на оставка;
- трайна невъзможност или системно неизпьлнение на задълженията в продължение на три месеца, с решение на Общинския съвет;
(4). Общинският сьвет може да избира заместник-председател по реда, предвиден в чл.24 от ЗМСМА. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на сьветниците. Изборьт е с явно гласуване, освен ако Общинският съвет не вземе друго решение, съгласно чл.24, ал.4 от ЗМСМА
(5).При предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане дейността му, заседанието на съвета се председателства от заместник-председателя.
Чл.7.(1).Общинският съвет се свиква на заседание от неговия Председател:
1.По негова инициатива;
2.По искане на една трета от общинските съветници;
3.По искане на една пета от избирателите на Общината;
4.По искане на Областния управител.
(2). В случаите по ал.1, т.т. 2, 3 и 4 Председателят на Общинския съвет свиква заседание, което се провежда в седмодневен срок от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не бъде свикано от Председателя, то се свиква от вносителя на искането и се провежда в седмодневен срок от свикването.
(3). Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от 6 пъти годишно. Ако в продължение на 3 месеца Общинският съвет не проведе заседание, правомощията му се прекратяват с решение на ОИК и в тримесечен срок се провеждат нови избори за Общински съвет, съгласно чл.27, ал.1 от ЗМСМА.
(4). При събития, които налагат спешно свикване на Общинския съвет, председателят насрочва заседание, на което се разглежда /обсъжда/ събитието, повод за насрочване на заседанието. Материалите могат да бъдат раздадени и на самото заседание.
Чл.8.(1).Заседанията на Общинския сьвет са законни, ако присъстват повече от половината от общия брой съветници – (шест броя съветници).
(2).Решенията на Общинския съвет се приемат с явно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите сьветници. Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно.
1 . Решенията на Общинския съвет във връзка с чл.21 , ал.1 , т.т. 1 , 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1 0,
16, 17 и 20 и по чл.21а, ал.3 от ЗМСМА се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, а именно шестима съветника. Гласуването се провежда явно или тайно по решение на съвета
2. Решенията на Общинския съвет във връзка с чл.21 , ал.1 , т.т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 и 1 5 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола на заседанието.
(3).Решенията се обявяват на населението чрез поставяне на определени за целта места и на интернет страницата на общината.
(4).Заседанията на Общинския съвет са публични и се обявяват на населението чрез обява и чрез интернет страницата на общината. По изключение съвеът може да реши, някои от точките на дневния ред да се проведат и разгледат на закрити заседания.
Чл.9.(1).Въпросите в дневния ред за разглеждане от заседанието на Общинския съвет се внасят от:
А)Председателя на съвета;
Б)Общинските съветници;
В)Кметовете;
Г)Постоянните комисии.
(2).Избирателите могат да отправят предложения за разглеждане на въпроси от Общинския съвет до неговия председател. Последният предава предложенията на съответната постоянна комисия за обсъждане и приемане на решение за необходимост от внасянето му в заседание на Общинския съвет.
Чл.10.(1).Председателят на Общинския съвет ръководи подготовката на заседанията на съвета и осигурява своевременното представяне в писмена форма на материалите по всяка точка от дневния ред.
(2).По всяка точка от дневния ред председателят на Общинския съвет при необходимост, след съгласуване с кмета на общината, определя специалисти от общинската администрация за разработване на материалите в писмена форма. Когато вносители на материали са кметове, последните самостоятелно определят специалистите за разработване на материали.
(3).Председателѕ~на Общинския съвет осигурява помещението, в което ще се проведе заседанието на съвета, неговото подреждане и по възможност местата на отделните съветници и кметове. Съветниците в заседателната зала заемат определените им места или определена част от залата.
Чл.11.Вносителите на материали по въпросите на дневния ред след тяхното окончателно разработване ги предават на председателя в 3 екземпляра.
Чл.12.(1).Председателят на Общинския съвет уведомява съветниците пет дни преди провеждане на заседанието на съвета. Уведомлението съдържа дата, часа и мястото за провеждане на заседанието и проекта за дневния ред на последното. Към уведомлението се прилагат и материалите по въпросите от дневния ред на заседанието.
(2).Уведомлението на съветниците се извършва от администрацията на общината и кметствата под контрол и отговорност на кметовете.
Чл.13.Общинският съвет определя длъжностно лице от общинската администрация, което води протоколите на заседанията и деловодството на съвета чл.29а, от ЗМСМА.
Чл.14.(1) Заседанията на Общинския съвет се провеждат под ръководството на неговия председател или заместник-председател. Той се грижи за реда на работата на съвета и осигурява нормална обстановка за провеждане на заседанията му.
(2). Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението по ред, определен в правилника по чл.21 , ал.3 от ЗМСМА.
Чл.15.(1).Дневният ред, по който се провежда всяко заседание на съвета се приема чрез явно гласуване от съвета в началото на заседанието.
(2).По предложение на общински съветник гласуването може да се проведе по всяка точка от дневния ред.
(3).При възникване на неотложни Въпроси в деня на заседанието в дневния ред може да се включи съответната точка.
(4). Гласуването се извършва в следния ред:
1. Предложение за отхвърляне.
2. Предложение за отлагане за следващото заседание.
3. Предложение за изменение и допълнение.
4. Обсъждан текст с одобрени поправки.
5. Предложение по същество.
Чл.16.(1).За всяко заседание на Общинския съвет се води и съставя протокол.
(2).Протоколът на заседанието се води от определено длъжностно лице в протоколна книга, съответно прономерована, прошнурована и заверена с подпис на председателя на съвета и подпечатана с печат на Общинския съвет. Протоколчикът може да използва по време на заседание технически средства за звукозапис, с оглед точното възпроизвеждане на дебатите
(3).В протокола се отразяват поименно присъстващите на заседанието съветници и кметове, дневния ред и експозе на устните доклади и изказвания на съветниците и кметовете, приетите решения и реда на тяхното приемане. Този протокол се подписва от длъжностното лице, водело протокола и председателя на Общинския съвет, след приключване на заседанието.
(4).Съветниците имат право в петдневен срок от деня на заседанието да се запознаят със съдържанието на протокола и да поискат поправка в него. При спор с председателя на Общинския съвет, въпросът се решава от съвета на следващото заседание чрез писмено предложение.
(5).Въз основа на протокола от протоколната книга се съставя отделен протокол, в който се отразяват данни за броя на участвалите в заседанието съветници и кметове, дневния ред, по който е проведено заседанието и приетите по него решения. Този протокол се подписва от длъжностното лице и председателя на съвета.
(6).Когато внесените проекти за нормативни актове (наредби, правилници, инструкции и др.) се приемат от съвета с корекции на текстовете, вносителят им е длъжен в седемдневен срок от датата на заседанието да изготви окончателната редакция на акта и да го размножи в необходимия брой. Обсъждането на проектния документ се провежда върху всеки отделен текст.
Чл.17.(1).Протоколът, заедно с приетите нормативни актове се изпраща, а в указания от чл.22, ал.1 от ЗМСМА седемдневен срок на областния управител и кмета на общината, а при поискване на прокурорските органи.
(2).Протоколите се номерират по възходящ ред, съобразно последователността на заседанията.
(3).Решенията получават номер, в зависимост от последователността на приемането в заседанието на съвета.
Чл.18.За всяко заседание се образува отделна преписка, към която се прилагат:
1 .Покана до съветниците за провеждане на заседанието;
2.Протоколът от заседанието на съвета;
3.По един екземпляр от писмените документи по всяка точка от дневния ред, включително приложенията към същите;
4.Възраженията на съветниците по съдържанието на протокола и приетите нормативни актове;
5.Други документи във връзка със съответното заседание.
Чл.19.(1).Текстьт на решенията се приема по време на заседанието на Общинския съвет.
(2).Вносителят или председателят на Общинския съвет предварително изготвят текста на проекто-решението.

РАЗДЕЛ ІІІ
КОМИСИИ

Чл.20.(1).Общинският съвет избира от състава на своите съветници постоянни и временни комисии.
(2). Общински съветник не може да участва в състава на повече от 3 постоянни комисии.
(3).Председателят на съвета подпомага председателя на съответната комисия в организиране на заседанията на последната.
Чл.21 .Постоянните и временни комисии имат за задача:
А).Да проучват потребностите на населението в съответна област и да правят предложения за решаване на проблемите пред Общинския съвет;
Б).Да подпомагат Общинския съвет при подготовка на материалите и решенията по въпроси, внесени за обсъждане и решаване.
В).Да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет в съответната област. В решението на съвета може да се посочи, че контролът по тяхното изпълнение задължително се осъществява от съответната постоянна комисия.
Г).В своята дейност постоянните комисии могат да бъдат подпомагани чрез даване на сведения и документи от общинската администрация, обществените организации, търговски дружества и фирми, освен ако същите не представляват служебна тайна.
Чл .22.Съставът на постоянните комисии и техните ръководства се избират от състава на съветниците на Общинския съвет. В заседанията на постоянните комисии могат да бъдат привлечени и други специалисти, които със своите знания и опит могат да допринесат за задълбочено разработване и правилно решаване на въпросите.
Чл.23.За всяко заседание на постоянната комисия се води и съставя протокол. Един екземпляр от протокола за всяко заседание на Постоянната комисия се предава на председателя на Общинския съвет.
Чл.24.(1).Общинският съвет избира от състава си постоянни комисии, както следва:
А).Комисия по бюджет, финанси, икономическо развитие, управление на собствеността и развитие на туризма;
Б).Комисия по образование, култура, поддържане и опазване на културно-историческото наследство и опазване на околната среда;
В/ Комисия по здравеопазване, социални дейности, благоустрояване, комунална дейност, младежта и спорта;.
Г/ Комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси;
(2) Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя и състава на комисиите.
(3). Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения и становища в комисиите на Общинския съвет. По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения, препоръки, които се предават на Общинския съвет и на съответните заинтересовани лица.
Чл .25. Постоянните комисии се състоят от 5-ма членове, в това число председател, избрани от Общинския съвет.
Чл.26.(1).Постоянните комисии се свикват на заседание от председателя или по искане на една трета от членовете.
(2).При обсъждане на предложения и проекти на заседанието на комисията може да участва и вносителят или негов представител.
(3).Заседанието на комисията е законно, ако присъстват повече от половината членове и се ръководи от председателя, а при негово отсъствие от избран член от комисията.
(4).Постоянната комисия приема решения с обикновено мнозинство при явно гласуване.
Чл.27.(1).Временни комисии се избират по конкретен повод по предложение на съветниците.
(2).Общинският съвет определя задачите на временната комисия, численоста и срока на действие.
(3).В своята дейност временните комисии прилагат разпоредбите на чл.21 от настоящия правилник.
Чл.28.(1). На заседание на Общинския съвет, на което ще се избира председател на О6С или ще се гласува по проблем с тайно гласуване, се избира временна комисия по провеждане на тайно гласуване.
(2).Комисията по провеждане на тайно гласуване осигурява списъка на общинските съветници, бюлетините със съответния вот, кутия за гласуване и мястото, където ще се проведе гласуването.Комисията изготвя протокол, съобразно разпоредбите на ЗМСМА и въз основа на получените резултати обявява решението на Общинския съвет по проблема, поставен на тайно гласуване.

РАЗДЕЛ IV

ОБЩИНСКИ СЬВЕТНИК

Чл.29.(1).Пълномощията на общинския съветник възникват от момента на полагане на клетвата, съгласно чл.32, ал.1 и 2 от ЗМСМА. Полагането на клетва се удостоверява чрез подписване на клетвен лист.
(2).Общинските съветници продължават да изпълняват своите пълномощия до полагането на клетвата от новоизбраните общински съветници.
(3).Пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно при условия и по ред, определени в чл.30, ал.4 от ЗМСМА.
(4). Обстоятелствата по чл.30, ал.4 от ЗМСМА се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал.4, т.3, в тридневен срок от подаване на оставката Председателят на Общинския съвет я изпраща в ОИК, която продължава действия, указани в чл.30, ал.б, 7 и 8 от ЗМСМА.
(5).Общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии, в които е избран, да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността на Общинския съвет.
Чл.30.(1).Общинските съветници могат да отправят писмени питания към кметовете. Последните са длъжни да направят писмен или устен отговор на следващото заседание на Общинския съвет, след устното изложение на съветника. Последният в рамките на три минути може да изрази своето становище по отговорите на питанията.
(2).Ако кметът не е готов с отговорите на питанията, иска от председателя на съвета да ги включи в дневния ред на друго заседание.
Чл.31.Общинският съветник може да направи процедурно предложение по време на заседанието на съвета.
Председателят предлага процедурното предложение на явно гласуване с обикновено мнозинство.
Чл.32.(1).Общинските съветници могат да правят устно или писмено мотивирани предложения относно дневния ред.
(2).Изказвания по поставените за разглеждане въпроси се правят след разрешение на водещия заседанието чрез вдигане на ръка или предварителна заявка.
(3).По процедурни въпроси думата са дава веднага. Процедурни са въпросите:
А).За прекратяване на заседанието;
Б).За отлагане на заседанието;
В).За прекратяване на разискванията;
Г).За отлагане на разискванията;
д).За искане на почивка.
Чл.33.Изказванията се правят от трибуната и от място. При отклоняване от обсъжданата тема председателят има право да отправи предупреждение, а при продължаване на нарушението – да отнема думата на оратора.
Чл.34.(1).Общинският съветник има право на реплика еднократно след изказването, което се ограничава в три минути.
(2).След направената реплика, изказалият се общински съветник има право на отговор в рамките на три минути.
Чл.35.Продължителността на заседанията на Общинския съвет се ограничава до два часа. При необходимост за изчерпване на дневния ред, чрез гласуване времетраенето може да се удължи за не повече от два часа.

РАЗДЕЛ V
ФИНАНСИ

Чл.36.Издръжката на Общинския съвет е в рамките на бюджета на Общината.
Чл.37.Общинският съвет по предложение на кмета приема самостоятелен бюджет на Общината, извън Републиканския, съставен от собствени приходоизточници и субсидии от държавата.
Чл.38.С решение на Общинския съвет общинската администрация може да ползва банкови кредити и да емитира облигации при условия и по ред установени сьс закон.
Чл.39.(1). Възнаграждението на председателя на съвета се определя с решение на Общинския съвет, съобразно големината на общината и обема на работата, която извършва и в размер на 50 на сто от възнаграждението на кмета на общината.
(2). Възнаграждението на заместник-председателя се определя с решение на Общинския съвет, съобразно големината на общината и обема на работата, която извършва, но в размер не по-голям от две минимални работни заплати за страната.
(3).Общинските съветници получават неплатен служебен отпуск за времето, през което са заети в заседанията на Общинския съвет и съответните комисии.
(4).Председателят на Общинския съвет или председателят на съответната комисия издава документ, с който удостоверява присьствието на сьветника.
(5). На общинския съветник се заплащат от общинския бюджет:
1 . Пътните и други разноски, извършени във връзка с работата му, като се спазват действащите наредби за командировките в страната;
2. Размерът на възнаграждението на общинския съветник за едно заседание се определя с решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците и не може да е под размера на дневната ставка, изчислена на база средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие по данни на Националния статистически институт. Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец е 40 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
3. При неизпълнение на задълженията по чл.34, ал.3 и чл.3б, ал.1 , т.1 от ЗМСМА, както и по чл.29, ал.5 от настоящия правилник, общинският съветник не получава възнаграждение по предходната точка от правилника.
(6) 1 . Възнаграждението на общинските съветници се изплаща месечно.
2. Възнаграждението на общинските съветници се актуализира с процент, равен на процента на увеличение на средната брутна заплата в общинската администрация.
Чл.40. Общинският съвет определя заплатата на кмета на общината и кметовете, въз основа на съответни нормативни актове.
Чл.41 .Общински и други предприятия на територията на Общината, чиято дейност е свързана с развитие на икономиката и задоволяване на населението могат да бъдат подпомагани с финансови средства чрез съответно решение на общинския съвет.

РАЗДЕЛ VІ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.42.Кметът на общината и кметовете на кметства са органи на местната изпълнителна власт.
Чл.43.(1). Кметът на общината може да назначи един или повече заместник кметове, в зависимост от одобрената численост и структура на общинската администрация и определя техните функции, при условията на чл.39 от ЗМСМА.
(2).Кметовете участват в заседанията на Общинския съвет с право на съвещателен глас.
Чл.44.Изборът на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кмет на населено място се провежда съгласно чл.42, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.
Чл.45.Общинският съвет може да отмени заповедите на кмета, които са в противоречие с нормативни актове и закони, при условията на чл.45 от ЗМСМА.
Чл.46.Общинският съвет одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметството и взаимодействието между отделните звена. Предложението се прави от кмета на общината и към него се прилага списък на длъжностните наименования и броя на служителите в отделните звена и дейности.
Чл.48.(1).Кметът на общината подпомага и осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет.
(2).Той организира изпълнението на актовете на Общинския съвет и два пъти годишно се отчита пред него.

РАЗДЕЛ VІІ

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Чл.49. Общината може да си сътрудничи с други общини, с области, юридически или физически лица и да създава сдружения, чрез които да постига цели от взаимен интерес и на които да възлага изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия.

РАЗДЕЛ VІІІ

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Този Правилник е разработен въз основа на ЗМСМА, публикуван в ДВ.бр. 77 от 17 септември 1991 година и последващите промени.
§2.Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет и общинската администрация може да се изменя и допълва по предложение на председателя на Общинския съвет или по искане най-малко на трима съветника. Решението се приема с повече от половината гласове от общия брой на съветниците.
§3.Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение N 1 на заседание, проведено на 02.12.2015 г. год. и влиза в сила веднага след приемането