Oбщина Ново село в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „ПРИЕМИ МЕ 2015 ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05М9OP001-2.003, обявява конкурс за двама социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Ново село.

Итегли обявление конкурс

Итегли обявление

Итегли класиране

Итегли класиране