П О К А Н А

На основание чл.23, ал.1 от ЗМСМА и решенията на ОИК Ново село за избиране на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, Областният управител на област Видин свиква заседание на новоизбрания Общински съвет на 11.11.2015 год. /сряда/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Полагане на клетва и подписване на клетвени декларации от:
- новоизбраните общински съветници;
- новоизбраният кмет на община;
- новоизбраните кметове на кметства на територията на общината.
2. Откриване и ръководене на първото заседание от най-възрастния общински съветник и избор на председател на ОбС

Забележка: Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 09.00 часа от с. Винарово.

За кмет на община,
съгласно Решение № 1/15.10.2015 г. на ОбС: / п /
/инж. А. Тодорова/

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________

Георги Стоенелов ________________

Виктор Флоров ________________ Мая Иванова _______________

Гинко Василев ________________ Огнян Георгиев _____________