Община Ново село уведомява гражданите от общината, че избирателните списъци за произвеждането на Местни избори и Национален референдум на 25.10.2015 година са обявени по кметства и са публикувани на интернет страницата на общината и могат да се правят справки по тях.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес /чл.36, ал.1 от ИК/. При избори за общински съветници и за кметове искането по ал. 1 се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място. В искането по ал. 1 се посочва и датата на адресната регистрация по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. Краен срок за подаване на заявления – 10.10.2015 г. включително.
Избирател, който е включен в избирателните списъци за отделните видове избори в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на всички видове избори в едно и също населено място, подава заявление по образец по постоянен адрес (адрес на пребиваване), че при произвеждане на всички видове избори желае да гласува в населеното място, където е включен в избирателните списъци за изборите за общински съветници и кметове. заявлението се подава не по-късно от 10.10.2015 г
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес през последните 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите извън Република България. – при избори за общински съветници и за кметове.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 04.10.2015 г. в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 04.10.2015 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 10.10.2015 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните шест месеца в Република България и не е лишен от правото да избира в държавата членка, на която е гражданин и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България. Краен срок за представяне на декларацията – 14.10.2015 г. включително.
Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник./ по чл. 43, ал. 1, изр. второ от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 17.10.2015 г. включително.
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник / по чл. 43, ал. 1, изр. първо от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 17.10.2015 г. включително.