Н А Р Е Д Б А

за организация и управление на гробищните паркове в населените места на Община Ново село

РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба урежда управлението и вътрешния ред, ползването и благоустрояването в гробищните паркове на територията на община Ново село, организацията и осъществяването на обредните погребални услуги, реда и условията за извършване на погребения, както и свързаните с тези дейности услуги.

Чл. 2. /1/ Гробищните паркове са публична общинска собственост и са част от инфраструктурата на населените места на територията на община Ново село. .

/2/ На територията на община Ново село действат гробищни паркове в следните населени места: с. Ново село, с. Винарово, с. Неговановци, с. Флорентин и  с. Ясен.

Чл. 3. Създаването на нови, разширяването или закриването на действащи гробищни паркове и гробища на територията на общината става с решение на Общински съвет – Ново село.

Чл. 4. /1/ Парко-устройствените гробищни планове се приемат и при нужда изменят от Общински съвет – Ново село  при спазване на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове /гробища/ и погребване и пренасяне на покойници на МЗ.

/2/ С плана по предходната алинея се определят главните и второстепенните алеи на гробищния парк и гробните парцели. Парцелите се разделят на редове, които се броят от изток на запад, а гробовете от юг на север. Редовете и гробовете се отделят с междинни пътеки.

РАЗДЕЛ ІІ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ

Чл. 5. /1/ Гробищният парк на територията на с. Ново село,   съоръженията в него, общинска собственост се стопанисват и поддържат от Кмета на Ново село. Гробищата в населените места на общината се поддържат от Кметовете на кметства и кметските наместници.

/2/ С решение на Общински съвет – Ново село, дейностите по стопанисването и поддържането на гробищен парк/гробищни паркове и гробища може да се възлага на търговски дружества по съответния законов ред.

Чл. 6. /1/ Кметът  на Община Ново село организира поддържането и обновяването на гробищните терени, сгради и съоръжения, озеленяването и изграждането на алейна мрежа, водопроводи, общо осветление, транспортни комуникации и др.

/2/ Общински съвет – Ново село ежегодно заделя средства от общинския бюджет за покриване на разходите за поддържане и обновяване на гробищните терени, сгради и съоръжения, за охрана и озеленяване.

Чл. 7. Благоустрояването на парцелите в гробищния парк се съгласува предварително с гл. архитект на Община Ново село и се извършват в съответствие с изискванията на приетия парко-устройствен гробищен план.

Чл. 8. Кметът  на Община Ново село определя длъжностни лица които:

1. Осъществяват дейността по организация на погребенията, включваща следните дейности: изкопаване на гроб, полагане на покойника, заравяне и оформяне на гроба;

2. Провеждат ритуали, предоставят обредната зала и осигуряват ковчег, надгробен знак, погребални потреби за траурни ритуали и др. при желание на близките или на търговските субекти, които имат за предмет на дейност организиране на погребения на покойници срещу заплащане;

3. Организират непосредственото ръководство на погребалния процес и изпълнението на тази наредба при спазване изискванията на Наредба № 21 на МЗ от 1984 г.

РАЗДЕЛ ІІІ ГРОБНИ МЕСТА И ТЯХНОТО ПОЛЗВАНЕ

Чл. 9. Гробните места обхващат: обикновени гробове и фамилни гробни места /гробници, състоящи се от два и повече гроба/.

Чл. 10. /1/. Обикновените гробове са обособени части от парка или гробището, съгласно изискванията на Наредба № 21 на Министерството на здравеопазването от 1984 г.

/2/. Урна с праха на покойника може да се положи в обикновен гроб.

Чл. 11. /1/ С полагането на покойник в гроб за наследниците му по закон или завещание се поражда правото на гробоползване.

/2/ Правото на гробоползване е срочно или за вечни времена.

/3/ Правото на гробоползване на гробно място за първите 8 години е безвъзмездно.

/4/ Правото на гробоползване за 15 години или вечни времена се запазва при предварително заплащане на съответната такса в момента на възникване на правото на гробоползване.

/5/ Безплатно гробоползване се допуска за лица за извършване на социални погребения, по ред, одобрен от Общински съвет Ново село.

Чл. 12. /1/ Правото на гробоползване на семейно гробно място след изтичане на първите 8 години може да бъде продължено за срок от 10 години при предварително заплащане на съотвената такса.

/2/ Правото на гробоползване на семейно гробно място за вечни времена може да се придобие при предварително заплащане на съответната такса.

Чл. 13. /1/ Възмездно преотстъпване на правото на гробоползване не се допуска.

/2/ Безвъзмездното преотстъпване на това право ползвателите могат да извършват с писмено заявление до общинската администрация с нотариално заверени подписи. Заявлението се прилага към съответната партида на гробищния регистър. По същия ред се допуска и замяна на гробове между техните ползватели, ако администрацията прецени, че за това има основателни причини.

Чл. 14. /1/ Правото на ползване на обикновен гроб, както и на фамилна гробница обхваща:

- Извършване на последващи погребения в него /нея/ по реда и при условията на тази Наредба.

- Поставяне на временни или на трайни надгробни знаци: паметник, рамка, фотокерамични портрети с лика и изписване името на покойника с датите на раждането и смъртта му.

- Засаждане на декоративни цветя и треви.

- Извършване на траурни и възпоменателни обреди.

/2/ Действията по индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на фамилни гробници от ползувателите им или от инициативни граждански комитети и организации се съгласува с общината. Чл. 15. В гробищния парк повторни погребения /полагане на друг покойник в обикновен гроб/ се разрешават след изтичането на 8 години от предишно полагане на покойник.

Чл. 16. Когато правото на гробоползване не е било продължено по реда на членове 11 и 12, гробното място се предоставя за нови погребения с писмено предписание на упълномощено от Кмета на Община Ново село длъжностно лице, след писмено предизвестие до наследниците. Останките от погребания се изваждат и заравят в общ гроб, освен ако близки на покойника пожелаят те да бъдат кремирани.

Чл. 17. В зависимост от особеностите на почвата и нивото на подпочвените води длъжностното лице упълномощено от Кмета на общината съгласувано с РИОКОЗ, може да определя и по-висока граница за препогребване в стар гроб, ако определеният в чл. 14 срок за пълно разлагане на органичната материя е недостатъчен.

Чл. 18. /1/ При последващи погребения в едно гробно място правото на ползване по чл. 11 и чл. 16 може да бъде продължено и по искане на наследниците на следващите погребани в същото гробно място лица. В тези случаи се продължава правото на гробоползване и за наследниците на първия погребан.

/2/ Когато първото погребано лице няма наследници и правото на гробоползване е продължено, наследниците на следващия или на следващите покойници по реда на извършените погребения в същото гробно място, придобиват самостоятелно право на гробоползване, след като декларират писмено пред длъжностното лице при общинска администрация, че първият погребан няма наследници.

Чл. 19. За неуредените в предходните членове случаи се прилагат разпоредбите на Закона за наследството.

РАЗДЕЛ ІV ПОГРЕБЕНИЯ

Чл. 20. /1/ В гробищните паркове /гробища/ на населените места на територията на община – Ново село се погребват покойници с постоянен адрес приживе в същото населено място.

/2/ покойници с постоянен адрес приживе в друго населено място могат да бъдат погребани в гробище на територията на Община Ново село, ако е налице някоя от следните хипотези:

1. Близките на покойника са с постоянен адрес в населено място от Община Ново село.

2. Не е установена самоличността им.

3. Не са потърсени от близките им или нямат близки.

/3/ Изключения по ал. 1 и 2 се допускат само в случаите на изявено приживе желание от покойника, свързан по някакъв начин с Община – Ново село или след заплащане на такса, определена от Общински съвет.

Чл. 21. Всички погребения се извършват по реда чл.7, чл.8 и чл.9 на Наредба № 21 от 1984 г. на МЗ за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници.

Чл. 22. Близките на починалото лице или съответното болнично заведение, в което е настъпила смъртта, са длъжни веднага след констатирането й да уведомят длъжностното лице от Общинска администрация за съставяне на акта за смърт и издаване на препис – извлечение от него, съгласно чл. 54 и чл. 55 от ЗГР. Медицинското съобщение за смърт и личната карта /личния паспорт/ на починалия се носят от близките на починалия или упълномощено от тях лице. До съставянето на акта за смърт не могат да се предприемат никакви действия за организация на погребението.

Чл. 23. Когато има съмнения или данни за насилствена смърт, погребението се извършва след получаване на разрешение от компетентните органи.

Чл. 24. Погребването в общи гробове е забранено.

Чл. 25. Предварително запазване на индивидуални гробни места е забранено.

Чл. 26. /1/ В гробищния парк могат да се заделят парцели за семейни гробници, изградени по утвърден от гл. архитект проект за пространствено и естетическо оформление с две и три гробни места. Те се предоставят за вечни времена.

/2/ Семейните гробници могат да се купуват само при извършване на погребение, като предварително закупуване не се допуска.

/3/ Условията за ползване и поддържане на семейните гробници са както при индивидуалните гробове.

/4/ Получаването на парцела за гробно място и регистрирането на същия става срещу издаване на разрешително за погребение от Община Ново село чрез определено длъжностно лице. Разрешителното се завежда в отделен регистър и се съхранява като регистър за гражданско състояние.

Чл. 27. В ковчега на покойника е забранено поставянето на пари, злато и други ценни предмети.

РАЗДЕЛ V ОБРЕДНА И РИТУАЛНА ДЕЙНОСТ

Чл. 28. /1/ Религиозни ритуали се провеждат от духовни лица, съгласно каноните на съответната религия.

/2/ Гражданските ритуали по желание на близките на покойника се провеждат в обредната зала или на гробното място след предварително съгласуване на деня и часа с длъжностното лице от общинската администрация.

/3/ Обредните действия и ритуали могат да се извършват, доколкото не противоречат на националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морал, и не засягат правата и свободите на другите граждани.

РАЗДЕЛ VІ ОБЩЕСТВЕН РЕД В ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ

Чл. 29. Посещения в гробищния парк се допускат:

/1/ За времето от 01 април до 30 септември – от 05.00 ч. до 20.00 ч.

/2/ За времето от 01 октомври до 31 март – от 06.00 ч. до 18.00 ч.

Чл. 30. В района на гробищния парк се забранява:

/1/ Посещението на деца под 14-годишна възраст, ако не се придружават от пълнолетни лица;

/2/ Влизането с превозни средства, освен когато с тях се обслужват инвалиди, болни или възрастни, немощни хора;

/3/ Въвеждането на кучета, домашни и други животни;

/4/ Приготвянето на циментови и варови разтвори по алеите, струпването на насипни материали и части за паметници без надлежно разрешение на общината;

/5/ Отсичането на дървета без разрешение от Община Ново село.

Чл. 31. С разрешение на Кмета на Община Ново село или упълномощено от него лице може да се допусне влизането на превозни средства за превозване на строителни материали, паметници, огради и при други особени случаи.

Чл. 32. Не се разрешава извън определените за целта места:

/1/ Изхвърлянето на хранителни, други отпадъци и увехнали цветя и треви;

/2/ Паленето на огън и изгарянето на отпадъците;

/3/ Разлепване и поставяне на некролози, афиши, реклами, съобщения и други подобни;

/4/ Засаждане на плодни и декоративни дървета в гробните места.

Чл. 33. /1/ Наследниците на починалия или откупилите гробни места са длъжни да поставят временни или трайни надгробни знаци и да ги поддържат в добър вид.

/2/ Наследниците на починалия са длъжни да почистват гробовете и окологробното пространство и изхвърлят отпадъците на оказаните за целта места.

/3/ Наследниците на починалите лица, откупили гробните места преди влизането в сила на тази наредба, са длъжни да спазват задълженията си по ал. 1 и ал. 2.

Чл. 34. Гробните места, за които не са плащани таксите за гробоползване и са напълно запустели, се предоставят за други погребения по реда на чл. 11.

Чл. 35. Търговци, регистрирани по ТЗ, с предмет на дейност обредна погребална дейност могат да извършват погребални услуги до полагането на покойника в гробното място след писмено разрешение от община Ново село.

РАЗДЕЛ VІІ КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 36. На лицата нарушили разпоредбите на настоящата наредба се налага глоба от 10 лв. до 50 лв. за първо нарушение и от 50 лв. до 200 лв. за последващо.

Чл. 37. Нарушенията се установяват с актове за административни нарушения, същите се съставят от длъжностни лица упълномощени от Кмета на Община Ново село и органите на РПУ.

Чл. 38. Глобите на нарушителите се налагат с наказателни постановления от Кмета на Община Ново село.

Чл. 39. Административно – наказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Чл. 40. /1/ След влизане в сила на настоящата наредба за изградени и монтирани без разрешение огради, паметници или други съоръжения над гробните места на територията на гробищните паркове или които не са съгласувани по реда на чл. 7 от настоящата наредба, се предприемат принудителни мерки по сигнал от упълномощеното длъжностно лице до Кмета на общината, който издава заповед за премахването им.

/2/ Заповедта по предходната алинея може да се обжалва по реда на ЗАП.

РАЗДЕЛ VІІІ ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наследниците на погребаните лица, придобили правата си за ползване на гробни места преди влизането в сила на тази наредба, се привеждат в съответствие с изискванията на настоящата наредба.

§ 2. Настоящата наредба се отнася за гробищния парк и гробищата на територията на Община Ново село.

§ 3. Цените за услугите, извършвани на територията на гробищния парк се определят и се одобряват от Общински съвет – Ново село.

§ 4. За неуредените въпроси за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищните паркове, погребването и пренасянето на покойници да се спазват изискванията на Наредба № 21 на МЗ от 1984 г.

§ 5. Наредбата е приета от ОбС – Ново село с Решение №6  03.06.2015 г.на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА и влиза в сила от 01.07.2015 г.