П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 28.11.2014 год. /петък/ , което ще се проведе от 14.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на Статут за удостояване със звание „Почетен гражданин на Община Ново село” за особени заслуги към Община Ново село и Република България. Вносител: Кмет на община
2. Приемане на промени в Поименения списък за капиталови разходи на община Ново село за 2014 г.
Вносител: Кмет на община
3. Кандидатстване на община Ново село по програма BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи“ на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
Вносител: Кмет на община
4. Кандидатстване на община Ново село по Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“, програма „Красива България” с проект „Преустройство сградата на ветеринарна лечебница в Защитено жилище, ПИ -1295, кв. 33 с. Ново село” .
Вносител: Кмет на община
5. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Ново село за 2015 година.
Вносител: Кмет на община
6. Продажба на придаваемо място, част от общински терен с площ 229 м2, които се придават към имот УПИ – ІІ-829, кв. 82 по плана на с. Ново село, община Ново село, област Видин, собственост на Пламен Живков Стефанов
Вносител: Кмет на община
7. Възстановяване на имот, признат с Решение № 176-В/16.02.2001 г. на ПК Ново село по чл. 18ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ в землището на с. Винарово, общ. Ново село
Вносител: Кмет на община
8. Приемане на протоколно решение за промяна предназначението на УПИ ХІХ-общ., находящ се в квартал 17, с площ от 21 375 кв.м. от „за озеленяване” и даване статут за „животновъдни дейности” и разделяне на ПИ VІІ, находящ се в квартал 34 с площ от 68 390 кв.м. по плана на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин на два урегулирани поземлени имота, единия от които с площ от около 20 000 кв.м.
Вносител: Кмет на община
9. Определяне на представител от община Ново село за включване в Асоциацията по „В и К” в област Видин.
Вносител: Кмет на община
10. Отчет от кмета на община Ново село относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.07–30.09.2014 година.
Вносител: Кмет на община

11. Разни
- предложение от Ирена Георгиева, директор на СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Ново село относно стимулиране на ученици от гимназиален етап в края на учебната година чрез организиране на безплатни курсове за шофьори.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 12.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 12.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /
1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________