На основание чл.23, ал.4, т.2 и ал.5 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 17.07.2014 год. /четвъртък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Ново село пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с проект „Спешно аварийно почистване и увеличаване проводимостта в границите на регулацията на с. Неговановци на критичните участъци от речното корито на р. Негованка”. Вносител: Кмет на община
2. Приемане на промени в Поименния списък за капиталови разходи на община Ново село за 2014 г.
Вносител: Кмет на община
3. Възстановяване на имот, признат с Решение № 3135Р/19.03.2001 г. на ПК Ново село по чл.18ж, ал.1 от ЗСПЗЗ в землището на с. Винарово, общ. Ново село като: „нива от 1.800 дка в местност „Бабино бърдо”.
Вносител: Кмет на община
4. Одобрение и приемане на Общински план за развитие на Община Ново село за периода 2014 – 2020 г..
Вносител: Кмет на община
5. Одобрение и приемане на Програма за енергийна ефективност на Община Ново село за 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмет на община
6. Изписване името върху паметната плоча пред НЧ «Земеделец – 1874» с. Ново село на Атанас Георгиев Ангелов от с. Ново село, загинал през 1943 г. във войната за освобождението и независимостта на България.
Вносител: Кмет на община
7. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, находящо се в квартал 18, УПИ ХІV общ., по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
8. Откриване на процедура за продажба на УПИ ІV общ., частна общинска собственост, с площ от 440 кв. м., находящ се в квартал 15 по ЗРП на с. Ясен без търг или конкурс, на собственика на законно построената в имота сграда.
Вносител: Кмет на община
9. Отчет за изпълнение на решенията приети от ОбС – Ново село през първото полугодие на 2014 година.
Вносител: Кмет на община
10. Отчет относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.04–30.06.2014 година.
Вносител: Кмет на община
11. Подобряване инфраструктурата на средната чешма в с. Винарово във връзка с Общинския фолклорен фестивал, провеждащ се ежегодно в с. Винарово през месец август.
Вносител: Горанка Николова
12. Отпускане на средства на Народно читалище „Пробуда – 1925” с. Флорентин за провеждане на международен фолклорен фестивал „Флорентин 2013”.
Вносител: Председател ОбС
13. Разни
- информация от Ирена Цветкова, директор на СОУ «Св. СВ. Кирил и Методий» с. Ново село относно утвърждаване на паралелки в СОУ под регламентирания минимум в Наредба № 7/2000 г.;
- справка относно брой деца по групи и села, и персонал от ОДЗ «Ст. Младенов» и филиали през учебната 2014/2015 г.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /
1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________