ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на приложен софтуер и СУБД за ТСУ, кадастър и ГИС базирани електронни административни услуги,
цифрови модели”

По проект „Център за услуги, свързани с електронно обслужване на гражданите и бизнеса, чрез информационни технологии” , по договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ № 05/321/01242 от 19.11.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за
развитие на селските райони 2007 – 2013г.”.

Изтегли архив документи