Община Ново село уведомява гражданите от общината, че избирателните списъци за произвеждането на избори за Европейски парламент на 25.05.2014 г. са обявени по кметства и са публикувани на интернет страницата на общината и могат да се правят справки по тях.
Избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да поискат да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес /чл.36, ал.1 от ИК/. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. Краен срок за подаване на заявления – 10.05.2014 г. включително.
Служебно заетите в изборите лица с постоянен адрес на територията на общината, които нямат възможност да гласуват по постоянния си адрес, подават заявления за гласуване на друго място / чл. 34, ал. 1, 2 и 3 и чл. 114, ал. 3 от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 10.05.2014 г. включително.
От избирателните списъци се заличават имената на гражданите, които имат настоящ адрес към датата на съставяне на избирателните списъци в държава, която не е членка на Европейския съюз. Лицата се вписват отново в избирателния списък по тяхно искане от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност, решение за изключването му от списъка на заличените лица или удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка и на декларация по образец.
Български гражданин, който живее в друга държава – членка на Европейския съюз, но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по негово искане от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или се дописва в изборния ден – от секционната избирателна комисия, след представяне на документ за самоличност, за изключването му от списъка на заличените лица или удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка и на декларация по образец.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си не по-късно от 20 дни преди изборния ден в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за гласуване по настоящ адрес.
Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока до 05.05.2014 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това не по-късно от 20.05.2014 г. и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е навършил 18 години към изборния ден включително, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода, има статут на продължително или постоянно пребиваващ в Република България, живял е най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, и не е лишен от правото да избират в държавата членка, на която е гражданин и желае да бъде вписан в избирателен списък, представя декларация по образец в общинската администрация по адреса на пребиваване в Република България. Краен срок за представяне на декларацията – 14.04.2014 г. включително.