ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 13.02.2014 год. /четвъртък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Кандидатстване на община Ново село пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за финансиране на проект „Реконструкция водопроводна мрежа с. Винарово, община Ново село”.
Вносител: Кмет на община
2. Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ново село, област Видин .
Вносител: Кмет на община
3. Приемане на Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Ново село, област Видин за 2013 година.
Вносител: Кмет на община
4. Приемане на Бюджета на Община Ново село, област Видин за 2014 година.
Вносител: Кмет на община

5. Утвърждаване на Поименния списък за капиталови разходи на община Ново село, област Видин за 2014 година.
Вносител: Кмет на община
6. Приемане на Структура на общинската администрация в община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
7. Приемане на протоколно решение за продажба на дворно място от 1042 /хиляда четиридесет и два/ кв. м. в едно с 40 % от застроена в него масивна сграда /фурна/, със застроена площ от 230 кв. м., общинска собственост, находящи се в ПИ ХІ, кв. 9 по действащият план на с. Неговановци, област Видин Вносител: Кмет на община
8. Отпускане на еднократни помощи на социално слаби и самотни граждани от община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
9. Отчет за направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на ОбС за периода 01.10.2013 – 31.12.2013 г.
Вносител: Кмет на община
10. Приемане на решение за закупуване на поземлен имот с цел разширяване на гробищния парк на с. Ясен.
Вносител: Общински съветник
11. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /
1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________