ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 27.01.2014 год. /понеделник/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Приемане на промени в Наредба № 6 на ОбС Ново село за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
2. Приемане на решение за освобождаване от такса битови отпадъци през 2014 година.
Вносител: Председател ОбС
3. Кандидатстване на община Ново село, област Видин за финансиране по Проект „Красива България” през 2014 г.
Вносител: Кмет на община
4. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Ново село с проекти към фонд „Социална закрила” за отпускане на финансови средства, съгласно чл.2, т.1, 5 и 6 от Методиката за разпределение на средства по фонд „Социална закрила и чл. 27, т.2,3,5 и 6 от Закона за социално подпомагане във връзка финализиране процеса на деинституционализация в общината
Вносител: Кмет на община

5. Откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на помещения в сградата на Търговски комплекс, частна общинска собственост, находящо се в кв. 70, парцел І по плана на с. Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Отчет за изпълнение на решенията приети от ОбС – Ново село през второто полугодие на 2013 година.
Вносител: Кмет на община

7. Приемане на отчет за дейността на МКБППМН към община Ново село, обл. Видин за 2013 година.
Вносител: Кмет на община

8. Приемане на решение за разширяване състава на създадено „Доброволно формирование за защита при бедствия в община Ново село” за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община

9. Разни.
Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________