Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:

„Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”
по проект “Ефективност и устойчивост в управлението и изпълнението на общински политики на община Ново село”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, договор № 13-13-131/01.11.2013 г.

Изтегли документи