На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 21.12.2013 год. /събота/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Корекция на План по Бюджета на Община Ново село, област Видин за 2013 г. Вносител: Кмет на община
2. Приемане на промени в Поименния списък за капиталови разходи на община Ново село за 2013 г.
Вносител: Кмет на община
3. Приемане на решение за освобождаване от такса битови отпадъци през 2014 година.
Вносител: Председател ОбС
4. Приемане на решение за облагане с данък МПС.
Вносител: Председател ОбС
5. Разни.
- Отпускане на еднократна помощ на граждани от община Ново село.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________