ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 29.11.2013 год. /петък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д
:

1. Отмяна на Решение № 3, прието с Протокол № 22 на заседание на Общински съвет, проведено на 28.10.2013 г.. Вносител: Председател ОбС
2. Отмяна на Решение, прието в т.6 от протокол № 22 на заседание на Общински съвет, проведено на 28.10.2013 г. относно учредяване на Фондация „Европейски перспективи и регионално развитие” с. Ново село право на строеж на детска площадка за срок от 6 години и упълномощаване кмета на общината да издаде заповед за учредяване право на строеж на горното в зелена площ – парк,общинска собственост.
Вносител: Председател ОбС
3. Откриване на процедура за продажба на придаваемо място по регулация, частна общинска собственост, от 7,2 м2, част от улица прилежаща към парцел УПИ – І 229, в кв. 28 към по плана на с. Неговановци, община Ново село, област Видин, собственост на заявителя.
Вносител: Кмет на община
4. Откриване на процедура за продажба на придаваеми места, част от терен с площ 21 м2 се придават към имот УПИ – ІІ-283, кв. 45 и част от терен с площ 50 м2 се придават към имот УПИ – ІІІ-283, кв. 45 по плана на с. Неговановци, община Ново село, област Видин, собственост на Виолета Лазарова Флорова.
Вносител: Кмет на община
5. Продажба на придаваемо място, частна общинска собственост от 104 м2, част от УПИ-VІІобщ, към УПИ-ІХ, в кв. 36 собственост на заявителя, по плана на с. Винарово, община Ново село, област Видин
Вносител: Кмет на община
6. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд и земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ предадени на Община Ново село с приемо – предавателен протокол от 16.11.2008 г. с влязло в сила протоколно решение № 5А/ 23.07.2008 г., одобрено със заповед № 36/25.07.2008 г. на директора на ОД „Земеделие” Видин.
Вносител: Кмет на община
7. Промяна в Правилника за дейността на общинско предприятие „БКС – Ново село” Вносител: Кмет на община
8. Приемане на промени в |Поименния списък за капиталови разходи на община Ново село за 2013 г.
Вносител: Кмет на община
9. Анализ и отчет на изпълнените проекти и инвестиционни намерения на община Ново село за мандат 2011 – 2015 г.
Вносител: Кмет на община
10. Приемане на решение за организиране и провеждане на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдена автобусна линия от областна и общинска транспортна схема.
Вносител: Кмет на община
11. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________