Общински план за младежта 2014 г.


ОПЗД


П Р А В И Л А ЗА ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ – ОБЩИНА НОВО СЕЛО


П Р О Т О К О Л 2014


Предложение Общинска програма за младежки дейности 2013-2015 г.


Предложение Правила за пропускателния режим и вътрешния ред в сградата на община Ново село


Предложение Общинска програма за закрила на детето 2013 г.


Предложение годишен план за социални дейности


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив