Набиране на преброители

Започва набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021
От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.
В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в Информационният център на общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 г. и в сайта на община Ново село.
Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица, трябва да имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.
Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради. С одобрените кандидати ще бъде сключен граждански договор. Преброителят събира само информацията за единиците на наблюдение по Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Преброителят извършва само дейности,възложени му с договора.
Документите ще се приемат в Информационният център на общинска администрация – Ново село с адрес – с. Ново село, община Ново село, област Видин, ул. „Арх. Илия Попов” № 89

Необходими документи по образец:
1. Заявление
2. Автобиография /CV/
3. Копие от диплома за завършено образование
4. Документ, удостоверяващ IBAN
5. Снимка – цветна