СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ РАЗРАБОТЕНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ” , ДОГОВОР № 13-13-131/01.11.2013г.

Методики за мониторинг на общински политики на Община Ново село

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО ( 2014 – 2020 г.)

Анализ, оценка и препоръки от приложението на Общинския план за развитие 2007 – 2013 г.

АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ НА СРЕДАТА И ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВО СЕЛО за периода 2014-2020 г.