Обява търг


Уведомително писмо по процедура храни


Процедура: Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ново село


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за работни проекти „Основен ремонт Четвъртокласен път – VID – 1150 „


Документация консултантски услуги по проект „Основен ремонт Четвъртокласен път – VID – 1150″


Процедура доставка на хранителни продукти 2016


Ремонт на отоплителна инсталация на Център за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Преходно жилище с. Ново село


Проектиране пътища