Обява търг


Уведомително писмо по процедура храни


Процедура: Доставка на горива за МПС за нуждите на Община Ново село


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за работни проекти „Основен ремонт Четвъртокласен път – VID – 1150 „


Документация консултантски услуги по проект „Основен ремонт Четвъртокласен път – VID – 1150″


Процедура доставка на хранителни продукти 2016


Ремонт на отоплителна инсталация на Център за настаняване от семеен тип, Център за обществена подкрепа и Преходно жилище с. Ново село


Проектиране пътища


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – НОВО СЕЛО

ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЦИ

Банкова сметка:
„Интернешънъл Асет Банк „ АД
BG68IABG74968400268400
BIC: IABGBGSF

Код за плащане на данък недвижими имоти- 442100
Код за плащане на такса битови отпадъци -442400
Код за плащане МПС - 442300
Код за плащане на туристически данък- 442800
Код за плащане данък придобиване- 442500
Код за плащане на патентен данък- 441400
Анкета

План за интегрирано развитие на община Ново село


Решение РИОСВ

виж повече


Протокол от проверка за адресни регистрации

виж повече


ОБСЪЖДАНЕ на бюджет 2020

виж повече


ЗАПОВЕДИ ЧЛ.37, В, АЛ.4-ЗСПЗЗ-2013-2014-НОВО СЕЛО

Изтегли архив