ЗАПОВЕД

№РД02-207/ 11.04.2013 г.

На основание чл. 14, ал. 4 и глава осма „а” за възлагане на обществени поръчки чрез публична покана съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с изпълнение на дейности по проект „Център за услуги, свързани с електронно обслужване на гражданите и бизнеса, чрез информационни технологии”, финансиран по мярка 321 от „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.”

Виж или изтегли документ – word.doc