Община Ново село уведомява гражданите от общината, че избирателните списъци за произвеждането на Парламентарни избори на 12.05.2013 г. са обявени по кметства и са публикувани на интернет страницата на общината и могат да се правят справки по тях.
Гражданите с различен постоянен и настоящ адрес, на които настоящият адрес е на територията на общината могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес /чл.53, ал.1 от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 27.04.2013 г. включително.
Служебно заетите в изборите лица с постоянен адрес на територията на общината, които нямат възможност да гласуват по постоянния си адрес, подават заявления за гласуване на друго място /чл.49, ал.2 от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 27.04.2013 г. включително.
Гражданите , които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателните списъци, както и гражданите, живеещи извън Република България, но намиращи се в изборния ден в страната могат да подават заявления за вписване/дописване /чл. . 46, ал. 3 и 4, чл. 56, ал.2 и чл.57, изр.второ от ИК/. Дописването се извършва по искане на избирателя от общинска администрация до предаването на списъците на секционните избирателни комисии или в изборния ден – от секционната избирателна комисия.
Български граждани, които са заминали извън Република България не по-малко от два месеца преди изборния ден и не са се завърнали до предаването на списъците на секционните избирателни комисии могат да подават заявления за заличаване от избирателните списъци / по чл. 56, ал. 1, изр. второ от ИК/. Краен срок за подаване на заявления – 27.04.2013 г. включително.
Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината или кметството. Краен срок за подаване на заявления – 04.05.2013 г. включително.