ПОКАНА

Относно: Обществено обсъждане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и чл. 77 от Административно процесуалния кодекс /АПК/, Община Ново село организира обществено обсъждане на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2024 г.“
Запознаване с материалите по проекта може да бъде направено в деловодството на Община Ново село или на интернет страницата на Община Ново село на адрес: www.obshtina-novoselo.com/bg, в раздел „Обществено обсъждане“.
Също заинтересованите страни могат да подават своите писмени предложения, становища, мнения и препоръки при съответния кмет, а за с. Ново село – в „Центъра за административно обслужване“, находящ се на партерния етаж в сградата на общинска администрация Ново село или на електронния адрес на общината: obshtina-novoselo@abv.bg

Oчакваме Вашите писмени предложения от 02.01.2024г. до 02.02.2024г.

Приложения:

Венислав Ангелов: Кмет на Община Ново село
02.01.2024г.