Проект на Правилник за организация и дейност на общински съвет – Ново село, неговите комисии и взаимодействие с общинската администрация – за мандат 2023 – 2027 г.

Покана-за-Обществено-обсъждане
Проект на Правилник
МОТИВИ
СПРАВКА