На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на  заседание на 31.07.2012 год. /вторник/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Отчет на председателя на ОбС за първото полугодие на 2012 г..

Вносител: Председател ОбС

2. Промяна на решение № 7, протокол № 5 от 20.02.2012 г. за утвърждаване на Поименния списък за капиталови разходи..

Вносител: Кмет на община

3. Кандидатстване на община Ново село за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Насърчаване на туристическите дейности” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. с проект „Изграждане на туристически информационен център”.

Вносител: Кмет на община

4. Кандидатстване на община Ново село за безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” за периода 2007-2013 г. с проект „Реконструкция водопроводна мрежа с. Флорентин, община Ново село”.

Вносител: Кмет на община

5. Утвърждаване на маломерна паралелка в ІХ клас за учебната 2012-2013 г. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Ново село.

Вносител: Кмет на община

6. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:   / п /

/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова                       ________________   7. Любка Ангелова             _______________

2. Зиновия Георгиева          ________________   8. Лъчезар Кръстев               _______________

3. Георги Керанов                ________________   9. Наташа Петкова               _______________

4. Горанка Николова                       ________________   10. Огнян Димитров                        _______________

5. Десислава Станева          ________________   11. Сенофим Цветанов        _______________

6. Жана Кирилова                ________________