П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 30.07.2018 год. /понеделник/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отчет за изпълнение на решенията, приети от ОбС – Ново село през първото полугодие на 2018 г.
Вносител: Кмет на община
2. Възстановяване на имот от 3.000 дка. в землището на с. Флорентин, общ. Ново село, признат с Решение № 1012 от 17.11.1993 г. на Видински районен съд, придобит от община Ново село на основание чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ.
Вносител: Кмет на община
3. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот частна общинска собственост, представляващ ПИ № 8, находящ се в кв. 1, УПИ VI-7,8, по действащия устройствен план на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на стояща дървесина на корен – тополови насаждения, в имот с идентификатор № 52180.203.46 /стар № 000081/, находящи се в землището на с. Ново село, Община Ново село, област Видин. Вносител: Кмет на община
5. Корекция на договор за отдаване под наем на 20.00 кв. м., представляващи част от покривното пространство на сграда с идентификатор 52180.900.263.2, с предназначение за Търговски комплекс, находяща се в с. Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Предоставяне на основание чл. 37в от ЗСПЗЗ на включените проектирани и отразени в плана за земеразделяне полски пътища, общинска собственост, включени в доброволни споразумения на ползвателите на землищата от община Ново село, обл. Видин за стопанската 2018/2019 година.
Вносител: Кмет на община
7. Определяне на СУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Ново село, област Видин за средищно училище.
Вносител: Кмет на община
8. Включване СУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Ново село в Списъка на средищните училища и утвърждаване на поднормативни паралелки в начален, прогимназиален и гимназиален етап за учебната 2018/2019 г.
Вносител: Кмет на община
9. Промяна в поименния списък на капиталовите разходи на Община Ново село за 2018 г.
Вносител: Кмет на община
10. 1.Допускане изработването на проект за изменение на Подобрен Устройствен план (ПУП) на квартал 98 по плана на с. Ново село, общ. Ново село, съгласно приложена скица – предложение и
2. Отпадане предназначението на УПИ IX в кв. 98 по плана на с. Ново село , общ. Ново село, обл. Видин „за озеленяване”.

Вносител: Кмет на община
11. Освобождаване на отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците в размер на общо 15 336 с ДДС.
Вносител: Кмет на община
12. Приемане изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) – ПР ( План за регулация ) в обхват УПИ XI, кв.12 по действащия регулационен план на с. Неговановци , общ. Ново село, обл. Видин за обособяване на два УПИ XIV – 121 с предназначение „За обществено обслужване” и УПИ XV-120 с предназначение „За спортна площадка” в кв.12.
Вносител: Кмет на община
13. Разни
- информация ДГ „Акад. Стефан Младенов“ с. Ново село
- разглеждане молби на граждани от общината за отпускане на еднократна помощ

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________