ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 30.05.2018 год. /сряда/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна и допълване на Общински план за интегриране на ромите в Община Ново село в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация, с период на действие 2014 – 2020 г.”
Вносител: Кмет на община
2. Кандидатстване на община Ново село пред Структурни фондове на Европейски съюз по интегрирана процедура по ОП „Развитие на човешките ресурси” и по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.
Вносител: Кмет на община
3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. – Община Ново село.
Вносител: Кмет на община
4. Приемане на промяна в Поименния списък за капиталови разходи на Община Ново село за 2018 г.
Вносител: Кмет на община
5. Кандидатстване на община Ново село по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.007 – СПОРТ „ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин. “
Вносител: Кмет на община
6. Кандидатстване на община Ново село по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ И ТРОТОАРИ И СЪОРЪЖЕНИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. с проектно предложение с работно наименование „Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Ново село, с.Флорентин, с.Неговановци и с.Винарово, общ. Ново село”.

Вносител: Кмет на община
7. Кандидатстване на община Ново село по ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР BG06RDNP001-7.006 – ПЛОЩИ „ИЗГРАЖДАНЕ И/ИЛИ ОБНОВЯВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ТРАЙНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ ОТ ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ“ ПО ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г., с проектно предложение с работно наименование “Реконструкция и възстановяване на площадни и паркови пространства в селата от община Ново село, обл. Видин – с.Ново село, с. Ясен, с. Неговановци и с. Винарово”
Вносител: Кмет на община
8. Постъпило искане за намаляване на площ за ползване и наемната цена на помещение с идентификатор 52180.900.582.1.1 с обща площ от 95,34 кв. м, находящо се на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на община Ново село, отдадено за хуманитарна аптека.
Вносител: Кмет на община
9. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот, частна общинска собственост, находяща се в кв. 48, ПИ VІІ-503 по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
10. Сключване на договор за отдаване под наем на 20,00 кв. м., представляващи част от покривното пространство на сграда с идентификатор 52180.900.263.2, с предназначение за Търговски комплекс, находяща се в с. Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
11. Договор за безвъзмездно управление на недвижима вещ, частна общинска собственост.
Вносител: Кмет на община
12. Осигуряване на обезпечения по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците при извършване на дейност по обезвреждане на отпадъци чрез депониране на регионално депо. Вносител: Кмет на община
13. Разни.
- разглеждане на молби за отпускане на еднократни помощи.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________