П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 27.07.2017 год. /четвъртък/, което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Промяна на НАРЕДБА за управление на общинските пътища в Община Ново село.
Вносител: Председател ОбС
2. Вземане на решение на Общински съвет Ново село за спонсориране на художествени прояви (пленер) на територията на Община Ново село.
Вносител: Председател ОбС
3. Отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд и земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ предадени на Община Ново село с приемо – предавателен протокол от 06.11.2008 г. с влязло в сила протоколно решение № 5А/ 23.07.2008 г., одобрено със заповед № 36/25.07.2008 г. на директора на ОД „Земеделие” Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на лек автомобил Мерцедес С 180 с рег. № ВН 8343 ВТ.
Вносител: Кмет на община
5. Откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот, частна общинска собственост, находяща се в кв. 48, ПИ VІІ-503 по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Предоставяне на основание чл. 37в от ЗСПЗЗ на включените проектирани и отразени в плана за земеразделяне полски пътища, общинска собственост, включени в доброволни споразумения на ползвателите на землищата от община Ново село, обл. Видин за стопанската 2017/2018 година.
Вносител: Кмет на община.
7. Откриване на процедура за отдаване под наем на имот № 000007, представляващ рибарник с площ от 9,569 дка, находящ се в землището на с. Ясен, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община.
8. Отчет за изпълнение на решенията приети от ОбС – Ново село през първото полугодие на 2017 г.
Вносител: Кмет на община
9.Отчет относно направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.04–30.06.2017 година.
Вносител: Кмет на община
10. Промяна в Поименния списък на капиталовите разходи на Община Ново село за 2017 г.
Вносител: Кмет на община
11. Приемане изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) на квартал 60, 61 по плана на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
12. Приемане изменение на Подробен Устройствен План (ПУП) на квартал 5, парцел XI по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
13. Промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за разширение на гробищния парк на с. Неговановци.
Вносител: Кмет на кметство
14. Разни:
- Информация от СУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Ново село относно прогназна справка за броя на учениците в училището за учебната 2017/2018 година.
- Информация от ДГ «Акад. Стефан Младенов « с. Ново село.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 8.30 часа същия ден в сградата на общината. Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Анжела Борисова ________________ 7. Горчо Марков _______________

2. Антоанетка Станева ________________ 8. Лидия Микова _______________

3. Авакум Бондов ________________ 9. Наталия Тодорова _______________
4. Благуна Николова ________________ 10. Павел Маринов _______________

5. Владимир Петров _______________ 11. Цветелин Климентов _______________

6. Георги Керанов ________________