Дирекция „Специализирана Администрация”

Директор СА и гл. инженер

Отдел „Териториално селищно устройство, управление на собствеността и защита на населението при природни бедствия”

- Началник отдел
- ст. спец. „Кадастър”
- ст. спец. „ТСУ – селища”
- гл. архитект ½
- ст. спец. ЗНПБ
- Мл. експерт УС

Отдел „Социални услуги в общността и канцелария”

- Началник отдел
- шофьор
- Ст. спец. Човешки ресурси