Дирекция „Обща администрация”

Директор ОА и гл. счетоводител

Отдел „Бюджет и финанси”

- Началник отдел
- Ст. счетоводител
- Ст. счетоводител
- Мл. счетоводител
- Мл. счетов. Касиер
- Ст. спец. Местни приходи

Отдел „Регионално развитие и обслужване на населението”

- Началник отдел
- Мл. експерт РР
- Мл. експерт РР
- Ст. специалист
- Ст. специалист