Дирекция „Обща администрация”

Директор ОА и гл. счетоводител

Звено „Бюджет и финанси”

Звено „Обслужване на населението”