Инж. Георги Герасимов Стоенелов – Кмет
Инж. Анита Димитрова Тодорова – Заместник кмет
Деяна Викторова Стоянова-Кайцанова – Секретар

ЛИНЕЙНА СТРУКТУРА
на общинската администрация в община Ново село, област Видин 2019 година

ЛИНЕЙНА СТРУКТУРА 2019 г.