П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА Общинският съвет се свиква на заседание на 26.07.2013 год. /петък/ , което ще се проведе от 10.00 часа в салона на община Ново село при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Откриване на процедура за оценка и продажба на придаваемо място, частна общинска собственост, от около 104 м2, част от УПИ-VІІобщ, към УПИ-ІХ, в кв. 36 по плана на с. Винарово, община Ново село, област Видин, собственост на заявителя.
Вносител: Кмет на община
2. Отчет за изпълнение на решенията, приети от ОбС Ново село през първото полугодие на 2013 г.
Вносител: Кмет на община
3 Откриване на процедура за отдаване под наем на земеделска земя в с. Винарово, община Ново село, област Видин.
Вносител: Кмет на община
4. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в квартал 2, УПИ ХХХVІ общ., по плана на с. Ново село, общ. Ново село, обл. Видин
Вносител: Кмет на община
5. Откриване на процедура за продажба на имот, частна общинска собственост, находящ се в квартал 36, УПИ Х общ., по плана на с. Неговановци, общ. Ново село, обл. Видин.
Вносител: Кмет на община
6. Отчет за направените разходи за командировки от кмета на общината и председателя на общинския съвет за периода 01.03–30.06.2013 година. Вносител: Кмет на община
7. Разни.

Забележка: Заседанията на комисиите са от 08.30 часа същия ден в сградата на общината.Осигурен превоз с автобус. Тръгване – 08.00 часа от с. Винарово.

Председател на ОбС:
/ Г. Керанов /

1. Благуна Николова ________________ 7. Любка Ангелова _______________

2. Зиновия Георгиева ________________ 8. Лъчезар Кръстев _______________

3. Георги Керанов ________________ 9. Наташа Петкова _______________
4. Горанка Николова ________________ 10. Огнян Димитров _______________

5. Десислава Станева _______________ 11. Сенофим Цветанов _______________

6. Жана Кирилова ________________