Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони – приоритетни за община Ново село.
537 791 лв. са договорени по Оперативните програми в общината, над 10 млн. лв. са инвестициите по Програмата за развитие на селските райони, информира Е-Видин.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) и Програмата за развитие на селските райони са приоритетни за бенефициентите в община Ново село. Това стана ясно на среща с общинската администрация, посветена на новия програмен период и изпълнението на Оперативните програми, която проведе днес в Ново село екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин).
От началото на програмния период в община Ново село са сключени 5 договора по Оперативните програми на обща стойност 537 791 лв. Всички контракти са по ОПРЧР. Общинската администрация е водеща организация по един проект и партньор в изпълнението на три проекта. Общо 3 бенефициента са се възползвали от подкрепата на Европейския социален фонд, чрез ОПРЧР – община Ново село, СНЦ „Равен шанс за деца в риск“ и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Ново село. По Програмата за развитие на селските райони община Ново село е договорила над 10 млн. лв. – заяви кметът Георги Стоенелов.

С оглед повишаването на проектната активност и готовността за новия програмен период екипът на ОИЦ-Видин запозна кмета Георги Стоенелов, заместник-кмета Анита Тодорова, кметове на кметства от общината и служители в администрацията с правната рамка на процеса на програмиране и същността на програмирането (от раждането на една идея до нейната реализация).
Управителят на ОИЦ Мариела Савкова и експертът в центъра Цветомир Ценков запознаха присъстващите на информационния ден и с новата процедура по Оперативна програма „Административен капацитет”, насочена към общинските администрации, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос I “Добро управление”, подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация”. По процедурата ще се финансират проекти за оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

Кметът Георги Стоенелов подчерта полезността на ежемесечната информация за отворените процедури по Оперативните програми, която предоставя на община Ново село ОИЦ-Видин. В тази връзка eкипът на центъра и ръководството на общината уточниха параметрите на бъдещото си сътрудничество. С информационния ден в Ново село ОИЦ-Видин започна поредица от срещи в общините, в които досега центърът не е организирал информационни събития за Кохезионната политика на ЕС в България: Бойница, Грамада, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. Целта е да се осигури на бенефициентите навременна и експертна информация за възможностите на Оперативните програми и така да се стимулира проектната им активност.